10000 €

Telekinees. Pilt Jaapanist.

Vahemikus 1. oktoobrist 2012 kuni 30. septembrini 2013 oli võimalik võita üks miljon eurot. Sellega seoses oli kohalik 8000 € pakkumine peatatud. Loe lähemalt:
1 miljon eurot, kasvõi nõiavitsaga pildamise eest

Sulle näib, et suudad nõiavitsa või pendliga tõepärast informatsiooni ammutada. Sul on tunne, et Sul on võimed, mida teised üleloomulikus peavad. Sulle tundub, et Sa suudad aurasid näha ja nende järgi inimeste tervislikku seisundit hinnata. Sa suudad mõttejõul asju liigutada. Sulle paistab, et maailm on täis tähendusi, kõik on kõigega seotud ja Sina suudad neist seostest mõttekaid ja kontrollitavaid järeldusi teha. Või oled nii tundlik, et suudad oma tunnetusega kindlaks teha, kas mobiiltelefon on sisse lülitatud. Sarnaseid väiteid võib olla veelgi, mida saab testida ja mille tõeks osutumise puhul maksab MTÜ Eesti Skeptik Sulle 8000 9000 10 000 eurot (selle raha võib annetada Sinu lemmikheategevusele, nt loomade varjupaigale või lasterikaste perede toetuseks), lisaks avaneb ligipääs veelgi suuremale rahale, kuid loomulikult võib suurimaks autasuks pidada hoopis seda uut teaduslikku teavet, mida seni tuvastamata jõu või võime avastamine kaasa toob – sellest on abi kogu inimkonnale. Maailmareligioonid ning ka sekulaarne humanistlik eetika on alati rõhutanud teiste aitamise tähtsust.

Esitame mõned reeglid skeptik.ee auhinnale kandideerimise kohta. Iga juhtumi puhul lepivad osapooled omavahel kokku, mida ja kuidas testitakse. Meid huvitab tõde samamoodi ja seepärast on oluline, et katse tingimused ja tulemuste tõlgendus oleksid kõigile osapooltele üheselt arusaadavad.

 1. Paranormaalseks nimetatakse siin kõik sellised nähtused, mida praeguse teaduse vaatepunktist võib pidada teadaolevate loodusseaduste vastasteks, nagu nt telepaatia, selgeltnägemine, psühhokinees, kehast väljasolemine, kaugnägemine, vee või mõne eseme leidmine nõiavitsa või pendli abil, astroloogia jne. Kui nähtus või inimese võime pole tõlgendatav paranormaalsena või seda pole võimalik katseliselt testida, siis see nähtus või võime ei kuulu käesoleva väljakutse piiridesse.
 2. Skeptikute väljakutsele võib vastata iga Eesti Vabariigi kodanik või siin alaliselt elav täisealine ja teovõimeline inimene. Alaealine võib väljakutsele vastata vanema või hooldaja kirjalikul loal.
 3. Väljakutsele vastamine toimub kirjalikult, kus kirjutatakse MTÜ Eesti Skeptik juhatusele vabas vormis avaldus, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1. öeldakse selgesõnaliselt, et soovitakse vastata skeptikute väljakutsele;
  2. selgitatakse, millise paranormaalse nähtuse või võimega on tegu;
  3. sisaldab kellegi kolmanda isiku allkirjaga kinnitust, et väljakutsele vastaja on näidanud vastavat võimet või tekitanud väidetavat nähtust.

 4. Väidetud nähtust või võimet testib MTÜ Eesti Skeptik juhatuse poolt iga juhtumi kohta eraldi kokku kutsutud uurimisrühm, mis töötab välja testi tingimused.
 5. Tegeliku testi tingimuste väljatöötamiseks võib uurimisrühm paluda väljakutsele vastajat eeltestile. Eeltesti teeb uurimisrühm või selle poolt volitatud isik.
 6. Kui testi läbiviimine eeldab testimiskohale kohalesõitu, katab väljakutsele vastaja võimalikud sõidu- ja majutuskulud.
 7. Testi korraldus püütakse vormida võimalikult odavaks. Kui testi tegemine eeldab suuremaid kulutusi, siis vastutab nende eest väljakutsele vastaja. Kui võimalikud kulud on kokku arvutatud, teatatakse see väljakutsele vastajale, peale mida võib ta sellest testist veel loobuda.
 8. Testi eelprotokollis:
  1. mõlemad pooled kohustuvad järgima väljakutse tingimusi;
  2. väljakutsele vastaja teatab, et nõustub järgima konkreetse testi tingimusi;
  3. mõlemad pooled lepivad kokku tingimustes, mis määravad testi õnnestumise või läbikukkumise;
  4. väljakutsele vastaja kohustub kandma p 7 viidatud kulutused ja raha MTÜ Eesti Skeptikule üle andma enne testi tegemist;
  5. MTÜ Eesti Skeptik kohustub väljakutsele vastajale kohe pärast testi õnnestunuks kuulutamist välja maksma auhinnaraha;
  6. lepitakse kokku testi toimumise aeg ja koht;
  7. kumbki pool nimetab testi läbiviimisele vaatleja, kes pole osalenud testi tingimuste väljatöötamises, nende ülesanne on jälgida testi käiku ja allkirjastada testi protokoll. Kumbki pool vastutab oma vaatleja kohaletulemise kulude eest.

 9. Kui üks pool jätab ilma force majeure põhjuseta kohale ilmumata, siis käsitletakse mitteilmujat kui loovutajat. Kui loovutaja on väljakutsele vastaja, siis käsitletakse loovutust kui testi ebaõnnestumist.

  Kui loovutajaks on MTÜ Eesti Skeptik, siis on väljakutsele vastaja õigustatud saama auhinnaraha, nagu oleks ta testi edukalt läbinud. Aga see ei tähenda, et testitav nähtus või võime oleks kinnitust leidnud. Force majeure asjaolude ilmnemisel lepitakse kirjalikult kokku võimalikult peatses uues ajas ja kohas. Võimalikud lisakulud kannab ilmumata jätja.

 10. Testi toimumise kulust tehakse testi protokoll, kuhu märgitakse testi tulemused p 8.g. nimetatud vaatlejate poolt kinnitatuna. Kui vaatlejad ei jõua mingi testi tulemuse osas kokkuleppele, siis tehakse see testi osa uuesti.
 11. Testi protokolli ja siinsete reeglite p 8.c. nimetatud tingimuste põhjal teeb MTÜ Eesti Skeptik poolt kokku kutsutud uurimisrühm protokolli, kus öeldakse, kas test on väljakutsele vastaja poolt edukalt sooritatud või läbi kukutud. Mõlemale poolele saab üks eksemplar protokollist.
 12. Soovi korral võib testi edukalt sooritanud väljakutsele vastaja loovutada auhinnaraha tema poolt valitud Eestis tegutsevale heategevale organisatsioonile.
 13. Testi tulemus ja testi puudutavad dokumendid on mõlemale poolele vabalt kasutatavad ja avaldatavad.
 14. See väljakutse on kehtiv nii kaua, kui MTÜ Eesti Skeptik juhatus selle kehtetuks kuulutab.
 15. Erimeelsusi, mis võivad pooltel seoses siinsetes reeglites nimetatud protokollidega tekkida, lahendatakse vajadusel kohtus.

MTÜ Eesti Skeptiku kontaktaadress on skeptik [–ät–] skeptik.ee.

Väljakutse ilmus Terviselehes ja on üleval ka Delfis.
Samalaadne väljakutse on Soome skeptikutel ning muidugi on võimalik järgi minna James Randi miljonile dollarile.

Kes soovib Eesti panust suurendada või muul moel abiks olla, palun võta minuga ühendust skeptik [–ätt–] skeptik.ee või räägi siinsamas kommentaaride osas.

Auhinnaraha on lubanud

 • Martin Vällik – 1000€
 • Riho Vane – 1000€
 • Indrek Karu – 1000€
 • Janno Pugi – 1000€
 • Targo Tennisberg – 3000€
 • Elver Loho – 1000€
 • Priit Kallas – 1000€
 • Andres Märtin – 1000€
 • kokku 10 000€

155 Replies to “10000 €”

 1. Üks olulisi fundamentalismi defineerivaid kriteeriume on usk sellesse, et kõnealune usklik rangeid ilmutatud (pardon the pun) põhimõtteid järgib. NewAge tüüpi religioonid — sealhulgas Celticu moodi paganism — ei paista seda kriteeriumi rahuldavat, seega ei ole Celtic fundamentalist.

  Sektant küll ja mitmeti fundamentalistide moodi ka, aga mitte piisavalt, et teda fundamentalistiks saaks klassifitseerida.

 2. Võib-olla kõlbab Celticut klassifitseerida skeptitsismi-vastasuse fundamentalistiks? Sellesisulisi mantraid on ta korduvalt üllitanud.

 3. Celticut ühendab religioossete fundamentalistidega see, et nad usuvad kaljukindlalt millessegi, mille olemasolust pole neil ainsatki tõendit.

  Vaadake, paralaste, nagu ka Celticu, puhul on enamuses asi veelgi hullem – nad mitte ainult et usuvad tõeseks asju, mille olemasoluks pole tõendeid, vaid isegi asju mille mitteolemasoluks ON piisavalt tõendeid.

  Ja mis kõige jaburam, väegagi tihti nad neid tõendeid isegi aktsepteerivad, aga usk kestab edasi. Asi, mida psühholoogid nimetavad true believer syndrom-iks.

 4. heh, ja täpselt samamoodi käib tema jüngerkond omades kogunemispaikades skeptikuid sektantideks sõimamas. pikema vaatluse tulemusel paistab, et ainsad skeptikud, keda nad veidigi “aktsepteeriksid” oleks sellised, kes igas olukorras jääksid seisukohale, et võimalus millegi eksisteerimiseks on samaväärne mitteeksisteerimisega (“Ja võimalus, et midagi leiti ja salastati on vähemalt samaväärne, et midagi ei leitud ja seega ei salastatud.”) või mis veeldi parem, nagu tsitaadist välja võib lugeda – võimalus eksisteerimiseks on vähemalt samaväärne mitteksisteerimisega. muidugi ei tohiks “tõeline” skeptik nõuda iialgi tõendusmaterjale sest parawärk on ju puhtalt tunnetuslik või siis peaks täielikult piisama mõne tunnistaja ütlustest.

 5. Nagu ütles eilses Ekspressis Peeter Saari, tsiteerides omakorda Gustav Naani: “inimesed ei vaja tõde, vaid lohutust!”. Sel teemal üks veikene lookene, autoriks Harriet Hall

  Is the Tooth Fairy Real?: A Fable

  Harriet told her little brother Dan that there was no Tooth Fairy; it was their parents who put the money under the pillow.

  Dan refused to believe Harriet. He knew there was a Tooth Fairy. Every time he put a tooth under his pillow, there was money there the next morning. And all his friends said the Tooth Fairy brought them money too. And it couldn’t be Mom and Dad because he’d wake up if they came in the room and lifted his pillow. Anyway, Mom and Dad said there was a Tooth Fairy, and they wouldn’t lie.

  Harriet asked him how he thought the Tooth Fairy found out about lost teeth, how she got into the house, where she got the money from, and what she did with the teeth. Dan said he didn’t know, but wasn’t it a wonderful mystery? Harriet pointed out that older kids all eventually stopped believing in the Tooth Fairy. Dan said that only proved that the Tooth Fairy would only bring money to those who still believed in her.

  Harriet got several neighborhood kids to help test whether the Tooth Fairy would appear if the parents didn’t know a tooth had been lost. It turned out that every time the parents knew about the tooth, there would be money under the pillow the next morning, and every time the parents didn’t know about the tooth, there would be no money. Dan said the Tooth Fairy was just refusing to cooperate in those cases, because she wouldn’t bring money if she knew she was being tested.

  Harriet got out her Junior Detective kit and dusted Dan’s Tooth Fairy money for fingerprints. Sure enough, she found their parents’ fingerprints on it. Dan said that didn’t prove anything, because there are lots of ways the Tooth Fairy could get hold of money the parents had previously touched. Or she could have magically put the evidence there to confuse us. And of course, the Tooth Fairy wouldn’t leave any fingerprints of her own because she was magical.

  The next time Dan lost a tooth, Harriet spread flour on the floor, and the next morning, she showed Dan their parents’ footprints between the door and the head of his bed. He said that didn’t prove anything-his parents had probably just checked on him, and the Tooth Fairy had come later. There were no Tooth Fairy footprints, because fairies don’t leave footprints.

  The next time Dan lost a tooth, Harriet set up a video camera in Dan’s room and caught their parents in the act. (For those readers with dirty minds, I mean the act of removing the tooth and putting money under the pillow.) Dan told her that didn’t prove a thing. Maybe the Tooth Fairy wouldn’t appear when a camera was present. Maybe she is a shape-shifter who made herself look like their parents on videotape. Maybe she asked Mom and Dad to do the job for her just this once.

  Harriet led Dan into their parents’ bedroom, opened a dresser drawer, and showed him a box containing all of Harriet’s and Dan’s baby teeth neatly labeled and dated. She said that was proof their parents were taking the teeth and leaving the money. Dan said it was no such thing; the Tooth Fairy probably passed the teeth on to parents for keepsakes, or maybe she sold teeth to parents to raise the money she put under the pillows. Hey, yeah, that would explain the fingerprints!

  Harriet and Dan confronted their parents, who admitted they had been taking the teeth and leaving the money under the pillow. Dan said either they were lying before or they’re lying now, and they’re probably lying now. Why trust what anyone says? He was just going to ignore everything except what he knew: the tooth-under-the-pillow thing worked. The Tooth Fairy was real.

  Harriet screamed in frustration and tore all her hair out. She left it under her pillow. It was still there in the morning.

 6. Taivo ütles:

  Mis stanpvigu sa siin veel tahad?

  Tüüpilisi vigaseid argumente, mida akspeteeriks nö “keskmine inimene tänavalt”. Taolised argumendid on jaotatavad võrdlemisi väikesesse hulka kategooriaisse, millest igaüht paari sõnaga kirjeldada võiks. Skeptikud võiksid oma pimedad usud, oma absoluutse tõe e. skeptilise mõtteviisi lühidalt lahti mõtestada. Viimane hõlmab ka teaduslikku meetodit, millest sündis siis ettepanek nr 2.

  Loomulikult võiks viidata vikipeedia artiklitele demagoogiast või teaduslikust meetodist, kui sellekes vajadus tekib. Ma ei tea, kas skeptik.ee üritab jõuda inimeseni või ootab kuni temani jõutakse. Samuti ei tea ma, kas skeptik.ee pretendeerib kuidagi inimese harimisele või vahendab see lihtsalt “skeptikateemailisi uudiseid”. Viimasega saab skeptik. ee muidu täiseti hästi hakkama. Ma ei nurise millegi üle, (kui kellelgi vastupidine mulje jäi). Kokkuvõtteks pole minu subjektiivse hinnangu järgi ka soovitatud ülevaateartiklid ilmtingimata vajalikud – saab ka ilma. Ei taha ega nõua midagi, kõigest soovitasin.

 7. Tegelikult on Vollil õigus, aga sellel teemal võib ja on raamatuid kirjutatud. “Deemonitest vaevatud maailm” on üks neist. Artikli jaoks natuke lai teemaasetus mu meelest.

 8. Peale seda kui mulle näidati, et traadiga saab päris edukalt meetreid maa alla kulgevat veetorutikku leida olen seda ise edukalt kasutanud ja päris eksimatult. Ma ei arva, et see oleks midagi paranormaalset (kugi esmane selgitus 10 000 artikli juures nii väidab). Enamasti piirdub ühe inimese mitteteadlikkus mingist asjast imestusega kui keegi teab, oskab, suudab midagi, mida kõrvalseisja ei tea ega oska. Nimetada seda paranähtuseks oleks veidi veider. Siit jõuame teadmiseni, et kui maailmas 1!!! inimene teeb midagi sellist, mida teised ei oska teha ega seletada, ka siis ei saa seda veel nimetada paranähtuseks. Selgituseks:
  esimene kunstlik ja tahlik sädelahendus(välk), telefonikõne, telepilt jne jne. Mis siiski on siin küsitud paranähtus mille eest saab 10 000 jääb mulle arusaamatuks.

 9. @Andres – Tahad proovida?

  Mis viib mõttele, et äkki peakski ühe suurema pildamise organiseerima. Kutsuks vitsa- ja traadimehi osalema, äkki tuleb ka päästeameti juhtkond oma hi-tech vitsa näitama… Ettevõtmine oleks suur ja ma ei kujuta hästi ette, kuis ilma hirmsate kuludeta korralikku katset teha, aga pildamise teema on viimastel aegadel Eestis õige populaarseks läinud ja päris üllatavatesse meediakanalitesse imbunud.

 10. Keerulistele nähtustele tuleks leida lihtsamaid seletusi. Lehmad pidid rohkem ja paremini piima andma, kui neile klassikalist muusikat mängitakse. Miks me ei näe ikka veel lehma sõimede kõrval kõlareid,- arusaamatu. Ise lasen aiamaal taimedele regulaarselt muusikat- kartul vohab kasvada mühinal.
  Mulle endalegi meeldib muusika. Ei ole miskit paranormaalset, -meeldib ehk ka taimedele.

 11. Kui ma olen avastanud mingi ühiskonnale potentsiaalselt suurt kasu toova uudse nähtuse siis:
  1) realiseerin oma kodus lootes et ehk asjast on kasu. Täpselt ei tea ega saagi kunagi teada aga no ehk on. Ja nii kogu elu raiskaks aega-raha asjale aga mingit kindlat teadmist kas ka kasu on sest, ei saagi olema.
  2) realiseerin selle korraliku katsena. Näiteks tekitan 2 aiamaad mis muus osas on võimalikul identsed aga ühele lasen muusikat ja teisele mitte. Ja sügisel kaalun-mõõdan kõik täpselt ära saades teada kas mõju oli või mitte. Kui on, siis täpse katse kirjelduse saadan vastava ala spetsialistidele.

  Mina isiklikult valiks igal juhul variandi 2. Põhjus polegi niivõrd mõttetute kulude kokkuhoius vaid eelkõige selles et ma ise saan teada.

 12. sina teeks jah nii ja mina kah. aga paraloogid nii ei tee. paraloogid hoiavad ühiskonnale potentsiaalselt kasulikud nähtused, oskused ja avastused vaka all, keeldudes neid ükskõik kellele (peale väga kitsa lähikondsete jüngrite ringi, mille olemasolugi on sageli kaheldav) demonstreerimast. edasisest testimisest, uurimisest ja teistele õpetamisest (v.a. eelnimetatud kitsas ringkond) ei maksa rääkidagi.

  ja siis tulevad nad kõik kokku, mainivad omavahel mokaotsast midagi oma viimatiste saavutuste olulisest paranemisest ning tänitavad valjul häälel skeptikuid, kelle peamiseks eesmärgiks on hoida inimkonda pimeduses.

 13. Jason ütles:

  paraloogid hoiavad ühiskonnale potentsiaalselt kasulikud nähtused, oskused ja avastused vaka all, keeldudes neid ükskõik kellele (peale väga kitsa lähikondsete jüngrite ringi, mille olemasolugi on sageli kaheldav) demonstreerimast.

  Muide, täpselt niimoodi käituvad paraloogide mütoloogias figureerivad teadlased. Seega, paraloog võib arvata, et avastuse vaka alla sulgemisega ongi ta teadust teinud.

 14. Teil omi mõtteid ka on, või seisnebki kogu elu ja eneseteostus kellegi oponeerimises? Sellise masturbeerimise asemel võiks ise mingit väärtust luua.

 15. @Kriku – see on täitsa paha mõte! esiteks nad võivadki seda näha sest iga jorss ju teab, et kartulitelgi on silmad. ja kui seda neile näidata, võivad nad aru saada, et on ülemaailmse kartulitevastase vandenõu ohvrid ja üles tõusta…mis…oleks põllumajandustehniliselt muidugi jällegi väga hea. nii et mine sa võta kinni, kas see oleks hea või mitte. katseliselt võiks piiratud ja isoleeritud põllulapil ehk isegi proovida. maidul oli kuskil mingi kartulipõld, kus tal oli ületamatuid probleeme kartulivõtmisega. kui õigesti mäletan, oli kuskil isegi õllest juttu. ta võiks seda kriku zeitgeisti meetodit vähemalt proovida – avatud silmade ja mõtlemisega inimene, nagu ta kord juba on. ega’s proovimine mööda külgi maha jookse ja avatud tuleb olla ju igasugustele võimalustele. nii, et jääme siis sügisesi tulemusi ootama (kui tal äkki mõni varajane sort maas ei juhtu olema)…

 16. Kartulite ülestõusude mahasurumiseks on Suur Biorelvatööstus loomulikult juba koloraado mardikad välja töötanud, beetatestiminegi läbitud.

  :-)

 17. Kas keegi teab, kui palju EAÜ raha võtab litsentsi eest, mis lubaks 100 lehmale või hektarisele kartulipõllule ööpäev läbi kohalikku popmuusikat mängida?

 18. Endel, mis need lehmad sulle teind on? Või kartulid. Autoritasud on köömes trahvi kõrval mis loomakaitsjad sulle selle eest teevad.
  ;-)

 19. Kahtlane, kas selle testi väljamõtleja on üldse inimene, kes loodusteadustega tegeleb. Programmi sissejuhatus ei ole loogiline ning väited on ebateaduslikult julged. Näiteks tahaks ma väga teada, mis loodusseadus on vastuolus selgeltnägemisega (või mõne muu nähtusega SJ-s loetletud fenomenide nimekirjast). Kas on mõni loodusseadus või füüsikaline fundamentaaljõud, mida näiteks telepaatia olemasolu väitvad inimesed on oma argumentides väärkasutanud?

  Tundub, nagu liigitaks kirjutaja tema poolt mitteusutud fenomenid mingite seaduste haldusalasse, samal ajal nende fenomenide olemasolu eitades. Kus on loogika? Loodusseadus saab formuleeruda ainult nähtuste tulemusel, mis on vaatlejale tajutavad. Mis seadustega saab vastuollu viia potentsiaalseid fenomene, mida vaatleja ei aimagi? Oletagem, et enne teleskoobi leiutamist eksisteerinuks teaduslik meetod. Kas väide, et supernoovasid ei eksisteeri, sest see ei lähe kokku loodusseadustega, olnuks teaduslik.

  Ma väga pooldan skeptilist lähenemist ja asjade sajakordset kontrollimist enne, kui need muutuvad statistiliselt nii usaldusväärseks, et nende põhjal teha järeldusi ja kokkuvõtteid. Praegusel juhul aga tundub, et tuleks rakendada skepsist skepsisele endesele. Palun korrektsust ja läbimõeldud lauseid, muidu läheb teie lahe üritus vett vedama.

 20. Seenemaias, võibolla läksid su silmad liiga kiiresti sest esimesest lausest üle:

  Paranormaalseks nimetatakse siin kõik sellised nähtused, mida praeguse teaduse vaatepunktist võib pidada teadaolevate loodusseaduste vastasteks

  Väljendid “praeguse teaduse vaatepunktist” ja “teadaolevate loodusseaduste” peaksid väljendama seda, et kusagilt servast on ots lahti ja teadmiste hulk võib muutuda, arusaamad täpsustuda jne. Teisalt tuleb mängumaa ju kuidagi ära piiritleda. Ei saa ju kutsuda inimesi demonstreerima näiteks peapeal seismist ja selle eest siis raha välja käia. Vähemalt pole see siinse väljakutse teemaks.

  Küsisid selgeltnägemise kohta. Vastuolu seisneb selles, et meile teadaolevalt on kellestki-millestki mingit tõepärast infomatsiooni võimalik saada mingite füüsiliste infokandjate vahendusel, selgeltnägemise puhul väidetakse nägevat minevikku, olevikku või tulevikku näiteks vaimude vahendusel või kosmilise teadvusega ühenduses olemise kaudu. Sellised asjad aga jäävad metoodilise naturalismi eeldusega loodusteadusest väljapoole.

  Telepaatia kui mõtete ülekandumine ühest ajust teise ilma viie meeleelundi vahenduseta ei mahu samuti meile teada olevate info liikumise skeemidesse. Samuti pole piisavalt veenvalt nähtud, et selline asi kunagi üldse aset on leidnud.

  Aga üldiselt tundub su märkus sama sisukas kui vaielda selle üle, kas “ent” on parem kui “kuid”. Kui sul on täpsem definitsioon välja käia, siis kuulame ja arutame selle üle, aga muidu sõnade ümber tantsu lüüa ei vii kuigi kaugele.

  Supernoova eitamine enne teleskoope ei ole kuigi tabav võrdlus, kuna tähefüüsikat ilma teleskoopide arenguta kuigipalju polnudki ning supernoova olemuse mõistmiseni jõuti pärast pikki-pikki sajandeid vaatlusi ja muidugi ka teoreetilisi arenguid, kuigi nähtust kui sellist on ajaloo jooksul nähtud ja raporteeritud rohkem kui ühe korra (aastatel 1006, 1054, 1572, 1604). Selgeltnägemist ja muid siin paranormaalseteks nimetatud asju on samuti uuritud, kuid hetkel puudub isegi veendumus selle kohta, et sellised fenomenid üldse olemaski on, rääkimata sellest, et keegi konkreetne inimene neid demonstreerida suudaks.

 21. Näiteks tahaks ma väga teada, mis loodusseadus on vastuolus selgeltnägemisega…

  hmm, ma ei tea küll selle loodusseaduse nime, ent tean kurioosset lugu selle taga: einstein ja niels bohr vaidlesid kirja teel algosakeste käitumise üle. einstein oli kindel, et aatomite (olid vist aatomid? – parandage mind kui vaja) käitumist on võimalik ette ennustada. bohr polnud sellega nõus. selle vaielungi käigus kirjutaski einstein oma kuulsad ja vist ühed enim väärtõlgendatud sõnad: “jumal ei mängi universumiga täringuid,” millega ta mõtles seda, et aatomite käitumine ON ennustatav, mitte juhuslik (märgin igaks juhuks ära, et einstein EI olnud usklik).

  olgu see siis kahjuks või õnneks, aga igatahes selgus lõpuks, et õigus oli ikkagi bohril – aatomite käitumist POLE võimalik ette ennustada.

  ennustamine ehk selgeltnägemine OLEKS puhtteoreetiliselt (mingil määral?) võimalik, kui oleks teada kõigi universumi või vähemalt ennustusobjekti piisavalt suure taustasüsteemi aatomite algkoordinaadid ja muud andmed (liikumise suund, liikumiskiirus, energia jne). enneolematult kujuteldamatu võimsusega arvutustehnikat kasutades oleks seejärel põhimõtteliselt võimalik mingit pidi tulevikku ennustada. kahjuks pole küll teada, kas see ennustus kehtiks ka elusolendite kohta, sest mõned veidrikud väidavad, et elusolenditel on mingi müstiline “hing” mis ei allu materiaalse maailma seaduspärasustele vmt. kui see oleks tõsi, siis loomulikult ei kehtiks see aatomite põhjal ennustamine elusolendite maailma. kui aga hinge pole, oleks see siiski võimalik.

  kahjuks aga, nagu ülalpool öeldud, “mängib jumal universumiga siiski täringuid” ning me ei tea iial ette, kuidas aatomid mingil hetkel käituda kavatsevad. seega on ennustamine vähemalt selle teadmisega vastuolus.

  muidugi – teatav ennustamine on kahtlemta võimalik. ennustatakse ilma, aktsiaturgude käitumist, poliitilisi käike, isegi inimkäitumist jpm. paraku pole siin tegu päris ehtsa ennustamiseg vaid prognoosimisega, mis tugineb selgetele seaduspärasustele ja algandmetele. arusaadaval moel ei kuuluks homse ilma ennustamine autasustamisele.
  __________
  …(või mõne muu nähtusega SJ-s loetletud fenomenide nimekirjast).

  tegelikult olen ma siinkohal sinuga isegi täiesti nõus. võib ju muidugi olla, et ma olen ka lihtsalt rumal ja ei tea, millistest loodusseadustest jutt käib, aga igatahes ei suuda ma kah praegu ette kujutada ühtki loodusseadust, mis välistaks telekineesi või telepaatia vmt. martin küll ütles juba jah, et jutt käib “teadaolevatest loodusseadustest” aga ma ei tea ka nende seast ühtki, mis neid otseselt välistaks. pigem tuleb jääda väljendi “teaduse praegune vaatepunkt või seisukoht” juurde. enamgi veel – ma isiklikult soovitaks asjale veelgi lihtsamini läheneda ning sedastada lakooniliselt konkreetne nimekiri nähtustest, võimetest ja fenomenidest, mille demonstreerimine kutsub esile raha välja maksmise. lisaklauslina võks ju lisada, et vastavalt poolte kokkuleppele võib sobida ka “mõni muu enneolematu võime, mille olemasolu väljub tavamõistuse piiridest” (näiteks teleurinaator või psühhourinaator – naine, kes osales ka randi väljakutses väitega, et suudab panna endaga samas ruumis viibiva inimese end tahtamatult täis kusema. minu arust ei kuulu see ei telepaatiasse ega telekineesi, pigem oleks tegu mingi teoreetilise telemanipulatsiooniga vmt. igatahes pole sellist nähtust nimekirjades eraldi märgitud) – kui keegi esineb mingi määratlemata võimega, siis arutatakse, kas tegu on millegagi, mida inimene ei tohiks mingil juhul suuta. olen seisukohal, et füüsilised võimed (näiteks: “suudan lakkuda oma küünarnukki,” “suudan süüa terve purgi unerohtu ja seepeale pilgutan vaid silma” jmt) ei tohiks kuuluda autasustatavate asjade kategooriasse, sest olgu see nii uskumatu kui tahes – on teada, et chuck norris suudab neid teha ja chuck norris on inimene!

  nii, et katsetingimuste sõnastamises ja täpsustamises oleks üht-teist võimalik parandada-täpsustada küll.

 22. Seenemaias pajatas:

  Tundub, nagu liigitaks kirjutaja tema poolt mitteusutud fenomenid mingite seaduste haldusalasse, samal ajal nende fenomenide olemasolu eitades. Kus on loogika?

  Tundub, nagu liigitaks seadusetegijad mõrvad kriminaalpolitsei haldusalasse, samal ajal nende seaduslikkust eitades. Kus on loogika?

 23. Seenemaias deklareeris:

  Loodusseadus saab formuleeruda ainult nähtuste tulemusel, mis on vaatlejale tajutavad.

  Ei, vastupidi. Loodusseadused formuleeritakse selle põhjal, kui mingisuguseid nähtuseid konsistentselt ei ilmne. Näiteks Einsteini erirelatiivsusteooria algpostulaadid kujunesid välja siis, kui teadlased ponnistasid ja ponnistasid, aga ei saanud hakkama eetrilainete vaatlemisega.

 24. Vabandage, et siin võõrana palju pajatasin ja deklareerisin. Väljakutse ülesehituse ebateadlikkus tundus mulle seisnevat selle mõningases dogmaatilisuses. On selge, et teadus ei peaks aktsepteerima kellegi väiteid, kui väitja ei suuda kõikidele arusaadavate semiootiliste märkide abil oma seisukohti loogiliselt tõestada. Igasugust selgeltnägemist, kaugeltnägemist, mistahes nägemist on vaja kindlasti korduvalt kontrollida, enne kui seda fenomenina tunnustada. See aga ei tähenda sellegipoolest, et antud nähtused on loodusseadustega vastuolus. Kas pole mitte võimalik loodusseaduste esinemine, mille võrranditesse kuuluvad suurused ei esine mitte ühegi meile teadaoleva loodusseaduse võrrandites. Kui mõni eelkirjeldatud nähtustest alluks mõnele säärasele seadusele, mismoodi saaks ta siis käesoleva hetke paradigmaga vastuolus olla.

  Loomulikult hakkab paha, kui keegi pendlimees seletab oma pendeldamise teaduslikkust elektromagnetismiga ja millega iganes veel. See aga ei tähenda, et looduses ei võiks esineda jõude ja seaduspärasusi, mida inimene ei tea. Vabandage, et ma jaburaks muutun, aga võibolla sisalduvad meie univesumi igas kvargis kõikvõimalikud universumid, milles omakorda sisalduvad needsamad kvargid. Me ei tea.

  Tagasihoidlikud võiksid olla nii needsamad pendlimehed, kui ka skeptikud ise. Kõik on tegelikult lihtne: kui sa suudad mingi nähtuse usutavalt seaduspärastada, siis see on ja eriti vastu vaielda pole.

  Täiuslik skeptitsism eeldab minu arvates ka aegajalt enese vastu skeptiline olemist ja oma arusaamade revideerimist. Mis teda vastasel juhul religioonist eristaks? Ma ei taha kedagi siinolijaist solvata ja üldse see on üks huvitav veebileht.

 25. Igasugust selgeltnägemist, kaugeltnägemist, mistahes nägemist on vaja kindlasti korduvalt kontrollida, enne kui seda fenomenina tunnustada. See aga ei tähenda sellegipoolest, et antud nähtused on loodusseadustega vastuolus.

  Sama käib ka telepaatia kohta. Mina isiklikult ei tea ühtegi loodusseadust, millega telepaatia võiks vastuolus olla. 10 000 krooni pakkumine lähtubki eeldusest, et paranähtusi võib olla põhimõtteliselt võimalik usaldusväärselt demonstreerida, kuigi seni pole keegi seda teinud.

 26. tjah, muid poleks sellel ju mingit mõtet. mida huvitavat oleks selles kui pakkuda triljard dollarit sellele, kes demonstreeriks, kuidas win98 aastase aktiivse töötegemise jooksul kordagi pange ei pane. pole mõtet pakkuda raha absoluutse võimatuse eest.

 27. Iga pakkumise eelduseks on, et raha peab olema võimalik deponeerida. Suurte summade puhul. Ükski ärimees ei võta sind tõsiselt, kui sa ei suuda tõestada oma potensiaali. Samas neid asutusi, kes miljoni leiaksid, on jalaga segada, kui sul on stabiilne tulemus ette näidata.

 28. Väärt asi on taoline üleskutse.

  Ma teeksin ka ühe üleskutse: 10 000 krooni sellele, kes suudab ära tõestada, et Martin Vällik eksisteerib.

  Käesolev kodulehekülg ei ole loomulikult mingi tõend, sest selle on üles pannud Nemad Kes Kõike Kontrollivad. See on kuidagi (ma küll ei tea kuidas aga siiski) nende huvides, et keegi taolise kodulehe koostaks.

  Need artiklid, mis tema nime all ilmuvad on muidugi kirjutanud Nemad, et ühe väljamõeldud karakteri läbi segadust ja vaenu õhutada.

  Samuti palun mitte minu juurde saata meest, kes väidab enese olevat Martin Välliku. Ma pole teda ju elus näinud. Kust mina tean, et ta tõtt räägib?
  Jah, ta võib küll esitada passi, kuid selle on ju tõenäoliselt ka välja andnud Nemad, sest Nende käes on ju kogu riigiaparaat ja nad tahavadki inimesi igasugu imelike väljamõeldud tegelaskujude kaudu eksitada.

  Ma võin jah kaasa tulla “Välliku” nõndanimetatud “koju” ja tõdeda seda kõike vaadates, mis seal on, mida juba praegu arvan- see mees, keda mulle Vällikuna esiatatkse, on hea näitleja! Ta on nagu Stirlitz- teeskleb ennast olevat kellegi, kuid tegelikult töötab hoopis teiste heaks. Hästi näitleb see vend!

  Jään ootama TÕELISI, PAIKAPIDAVAID tõendeid Martin Välliku olemasolu kohta!

 29. Võiksin öelda, mis moodi võiksid kohtuda kummitusega ning kuidas ta sinuga kohtudes käitub. Kuid paik on veidi ligipääsmatu ja teema on enda jaoks veidike liiga püha, et seda väga välja pakkuda ja sellega jantida. Ma arvan, et inimesi sarnaste lugudega on ohtralt aga probleem on ikka sama – eetika.
  Pluss, skeptik leiaks pärast kogemist vabanduse igal juhul.
  Selle puhul ehk midagi sellist: “Ma kujutasin seda endale ette ja mind mõjutati eelnevalt!”

 30. Inimeses on väga palju võimeid, mis kõik on tegelikult tavalised. Nt mõtete lugemine jm mida nimetadakse paranormaalseks.
  Need on ju nii tavalised asjad, aga kahjuks vähe neid teatakse. ja osatakse.

  Ning samas, kes neid liiga avalikult demonstreerib satub kohe teatud organite huviorbiiti, see 10k eek ega 1M usd ei vääri oma isikliku elu ohtu seadmist.
  Kõikide suurte maade luureorganid jahivad selliseid tehnikaid oskavaid inimesi.

  Nii et mõtle ise kes tahaks et tema isiklikus elus hakkavad sorkima ja nuhkima ametlikud ja mitteametlikud võimud.

 31. Tavalised asjad, mida vähe teatakse — see on juba paras pähkel ette kujutada. (Veebiühenduseta võhik muidugi teabki tavalistest asjadest vähe. Kas keskmine kodanik oskab entsüklopeediast järele vaatamata arusaadavalt seletada, miks lumi on valge või taevas sinine?)

  Aga kui Lempsil õigus on ja paravõimete avalikustamine inimese privaatsuse ja koguni elu ohtu seab, siis tuleks imeravitsejaid, nõidu ja muid paravõimetega spetsialiste, kes enda teenuseid avalikus ruumis agaralt reklaamivad, nagu ka paljusid vapraid meediakanaleid, kes nende teateid edastada julgevad, pidada suisa inimkonna sangariteks ja vääriliselt premeerida.

  Näiteks Viltuse Pendliga.

 32. Lemps avaldas:

  Inimeses on väga palju võimeid, mis kõik on tegelikult tavalised. Nt mõtete lugemine jm mida nimetadakse paranormaalseks.
  Need on ju nii tavalised asjad, aga kahjuks vähe neid teatakse. ja osatakse.

  Oled Sa kindel, et Sa tead, mida tavaline tähendab? Ja oskad seda sõna õigesti kasutada?

 33. Kuidas ei paista telepaatias olevat loogikat? Suht sama öeldi Einsteini juttude kohta enne kui ta tõestatud sai. Mina ei väida, et telepaatia on olemas. Ma olen valmis sellesse uskuma. Aga väita et nähtus pole loogiline?

  Jäägem enda suhtes ka skeptiliseks.

 34. olgu need siis tavalised. miks neid siis näidata-demonstreerida ei taheta?

  mina näiteks arvan, et põranda pühkimise oskus on üsna tavaline. no nii piisavalt tavaline, et enamus inimesi seda oskab aga mitte päris igaüks. kui sellise tavalise asja oskuse tõestamise eest pakutaks suuri summasid, siis ilmselt ei tuleks kandidaatidest ukse taga puudu. kui aga pakkuda roppe summasid mõne teise väidetavalt täiesti tavalise oskuse eest, on ukse taga küll rahvamass aga mitte neid, kes seda oskavad, vaid üksnes neid, kes üksteisest üle karjudes tõestada püüavad, et see on täiesti loomulik ja tavaline.

  hmm…

 35. Isiklikult just lõpetasin kahe ülikooli krimiminaalpsühholoogia alase raamatu lugemise.

  Kus paljute testidega on välja toodud, et nt valetamise hindmaisel eksivad reeglina ka politseinikud.

  Kuid üksikud spetsialistid salateenistustest kes paluti katsetes osalema andsid väga positiivseid tulemusi mitte ainult valede ära tundmises vaid paljus muuski. Kehakeele kohta on ka mitmeid korralikke raamatuid ilmunud, tõsi, eesti keeles ma pole kindel.

  Küsimus ilmselt selles vaidluses siin, et kui palju mõtete lugemist piiriks panna kehakeele jne. lugemise järgi. Seda muidugi ei loe keegi välja ilmselt, mis on Sinu lemmiktoidu keskmine maitseainete lisamise järjekorra kolmas ürt.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga