1 miljon eurot, kasvõi nõiavitsaga pildamise eest

1 miljon eurot

Peatame aastaks MTÜ Eesti Skeptik 8000-eurose auhinna, et teha ruumi Belgia skeptikute 1 miljoni eurosele pakkumisele, mis laieneb kogu Euroopale. MTÜ Eesti Skeptik on volitatud läbi viima vastavaid eel-teste, mille auhinnaks on 500 eurot ja mis tagab pääsu lõpp-testile Belgias, mille auhind on siis 1 miljon eurot.

Palun tutvu alloleva teksti ning lepinguga, mõtle välja, kas ja kuidas su erivõimet saaks objektiivsel moel proovile panna ning just sinust võib saada miljoni euro haldaja.

SISYPHOSE AUHIND — 1 MILJON EUROT

Mis see on? Kuidas registreeruda?

Meie, Belgia ja Euroopa skeptikud, oleme valmis uurima igat tõsist väidet kummaliste või paranormaalsete fenomenide kohta, me oleme valmis tegema katseid koostöös inimestega, kes arvavad, et neil on sedalaadi võimeid. Inimesele, kes suudab korda saata tegusid, mis on paranormaalsed või meie teaduslike teadmiste kohaselt võimatud, makstakse Belgia SKEPP vzw (mtü) poolt 1 000 000 (üks miljon) eurot.

Me testime vaid neid väiteid, mis on meie tunnistajate juuresolekul objektiivselt mõõdetavad. Test peab olema kavandatud ja kokku lepitud selliselt, et tulemused oleksid selged, vaieldamatud ja mitte otsustatavad hääletamise teel või subjektiivse hinnangu tulemusel. Vajadusel võime anda nõu, kuidas oma väidet sõnastada.

Mõned väited siiski ei kuulu selle auhinna raamesse:

 • religioossed väited jumalate, deemonite, inglite olemasolu kohta;
 • plaanid Päikese, Kuu ja teiste taevakehade liikumist mõjutada;
 • ilma või kliima muutmine;
 • väited, mis võivad olla ohtlikud inimeste või loomade tervisele või heaolule, nt mürgitused, lämbumine, näljutamine, uputamine, valu tekitamine, keelatud uimastite kasutamine; teod, millega kaasneb surmavate relvade või aparaatide kasutamine;
 • väited, mis sisaldavad seaduste rikkumist;
 • mustkunstitrikid, mentalism, prestidigitism (sõrmeosavusel põhinevad tikid) jne;
 • püüded parandada inimeste haigusi või puudeid;
 • väited, mille tulemuste kontrollimine võtab rohkem aega kui üks päev.

Enne kui pääsed lõplikule miljoni euro testile, pead läbima eeltesti. Lõplik katse toimub Belgias, aga eeltestid toimuvad igas riigis korraldatuna kohaliku skeptikute organisatsiooni poolt. Palun vaata meie kodulehelt, millised organisatsioonid on kaasatud.

Kui soovid teada, kas su võime või väide kuulub testitavate hulka, saada kohalikule organisatsioonile e-kiri (skeptik[ät]skeptik.ee), kus kirjutad, mida suudad ja kuidas kavatsed seda esitleda. Me anname sulle teada, kas väide vastab tingimustele või teeme vajadusel ettepaneku, kuidas seda teisiti sõnastada. Võib juhtuda, et soovitame sul oma võimet kodus testida, enne kui avalikkuse ette tulla.

Kui su võime või väide on kohaselt vormistatud ja sa oled kindel, et soovid testitud saada, trüki välja, täida ja allkirjasta leping-taotlus (vt allpool) ning saada kaks (2) eksemplari postiga aadressile MTÜ Eesti Skeptik, Lagedi tee 17, 11415 Tallinn.
Su taotlus saab registreeritud ainult siis, kui oled maksnud 50 eurot MTÜ Eesti Skeptik pangakontole 333004870000.
See raha on mõeldud kaitseks naeruväärsete väidete ja naljategijate eest. See raha tagastatakse koos 500-eurose auhinnarahaga, kui taotleja läbib edukalt kohaliku eeltesti.

Pane tähele ja kontrolli üle, et taotluse-lepingu mõlemal eksemplaril oleks loetavalt kirjas su nimi ja kontaktandmed, võimaluse korral ka e-kirja aadress ning telefoni number. Ilma täidetud ja allkirjastatud taotluseta ning ilma 50-eurose ülekandeta ei ole taotlust esitatud ning ei alustata testi kavandamist.

Kui taotlus on kahes eksemplaris kohale jõudnud, alustatakse testi kavandamisega, täpsustakse detailid ning lepitakse kokku testi tingimused, millega mõlemad pooled nõustuvad, sh testi toimumise aeg ja koht ning objektiivsed kriteeriumid, mille alusel saab testi edukaks kuulutada. Kohalik eel-test kavandatakse sedasi, et tõenäosus seda edukalt läbida puhtalt juhuse või arvamise teel on umbes 1/1000, Belgias toimuval peatestil 1/1000000.

Kahepoolselt kokku lepitud eel-testi tingimused vormistatakse kirjalikult, mõlemad pooled allkirjastavad kaks eksemplari, seejärel võib eel-testi teostada. Kui eel-test osutub edukaks, siis maksab MTÜ Eesti Skeptik 500 eurot ja tagastab 50 eurot registreerimistasu.

Kui keegi sooritab edukalt 1 miljon eurose auhinnaga peatesti, siis kõik muud testid peatatakse ning kõigile teistele tagastatakse soovi korral nende 50 eurot registreerimistasu.

Palun loe vastav leping tähelepanelikult läbi, täida, trüki välja, allkirjasta ja saada kaks (2) eksemplari adressaadile:
MTÜ Eesti Skeptik
Lagedi tee 17
11415 Tallinn

TÄHTIS
Taotlejad peavad olema selgelt tuvastatavad reaalsed inimesed. Palun kirjuta oma täisnimi (eesnimi või eesnimed ja perekonnanimi), kontaktaadress, telefoninumber, e-kirja aadress ja muu teave, mille põhjal saame olla kindlad, et taotleja on reaalne isik, mitte aga anonüümne naljanina.

Mittetäielikke taotlusi ei arvestata.

Me palume väga, et te ei raiskaks oma ega meie aega sellele, et kirjutate pikki lugusid minevikus toimunud juhtumistest. Ainus, mis loeb, on kahepoolselt kokku lepitud tingimustega test ja mille tunnistajateks on testi tarbeks kokku tulnud eksperdid.

Palun ärge saatke teoreetilisi seletusi, miks ja mis asjaoludel mingi asi peaks toimima, meid huvitab ainult see, kas see toimib selle kokkulepitud testi käigus.

LEPING


(leping rtf vormingus, pdf vormingus)
Täida kaks (2) eksemplari, trüki välja, allkirjasta ja saada:
MTÜ Eesti Skeptik
Lagedi tee 17
11415 Tallinn

Tingimused kehtivad alates 1. oktoobrist 2012 kuni 30. septembrini 2013.

 1. SKEPP vzw maksab 1 000 000 (üks miljon) eurot isikule, kes sooritab edukalt testi. Isik võib makse saajaks märkida teise isiku või heategevusliku organisatsiooni, kas kogu või osalise summa ulatuses.
 2. Enne peatestile pääsemist peab kandidaat edukalt sooritama eel-testi. Edukalt sooritatud eel-testi järel makstakse kandidaadile ühe nädala jooksul 500 eurot ja ta saab minna Belgiasse peatesti sooritama. Eel-test viiakse läbi kandidaadi elukohajärgses riigis ja korraldatakse sealse skeptikute organisatsiooni poolt, mis on SKEPP poolt heaks kiidetud. Vastav nimestik on leida aadressil skepp.be (pdf).
 3. Kandidaat trükib siinse lepingu kahes eksemplaris, lisab oma isikuandmed ja saadab need kaks eksemplari aadressile Lagedi tee 17, 11415 Tallinn, MTÜ Eesti Skeptik.
  Koos allkirjastatud lepingutega saadab kandidaat avalduse, milles ta kirjeldab selgesõnaliselt, millist tänapäeva peavooluteaduse mõttes üleloomulikku või paranormaalset võimet ta testida soovib ja kuidas seda saaks testida ning milline tulemus oleks õnnestumine (nt „9 õiget 10-st“). Kohalik skeptikute organisatsioon saadab ühe lepingu Belgiasse SKEPP-le koos testitava võime inglisekeelse kirjeldusega.
 4. Kandidaat maksab MTÜ Eesti Skeptik kontole 50 eurot. Ilma selle ülekandeta arutelu testi tingimuste üle ei alustata. See summa tagastatakse koheselt, kui kandidaat on eel-testi edukalt läbinud.
 5. Kandidaat suhtleb eel-testi asjus selle riigi skeptikute organisatsiooniga, mille alaline elanik ta on. Belgia SKEPP vzw võib mõjuvatel põhjusel selle punkti osas erandeid lubada.
 6. Pakkumine kehtib kuni 30. septembrini 2013 ja katkeb koheselt, kui 1 miljon eurot on võidetud. Kandidaadil, kelle testimine seetõttu katkestatakse, ei ole õigust mingile kahjutasule.
 7. Mustkunstnikud ja illusionistid ei kvalifitseeru. Igasugune mustkunstnikele omase triki, aparatuuri või meetodi kasutmist käsitletakse kui pettust ja lepingu rikkumist ning test peatatakse koheselt.
 8. Enne testi, olgu 500 euro või 1 miljoni euro pakkumist, koostatakse testi protseduuri kohta detailne kirjalik protokoll, millega nõustumist kinnitavad mõlemad pooled oma allkirjaga. Igasugune kõrvalekalle protokollis kokkulepitust käsitletakse lepingu rikkumisena, kui seda kõrvalekallet pole poolte vahel kirjalikult kokku lepitud ja allkirjadega kinnitatud.
 9. Testi sooritamise ajal ei või juures olla muid inimesi kui skeptikute organisatsiooni poolt nimetatud eksperdid, kui protokollis pole teisiti ette nähtud.
 10. Testi sooritus salvestatakse videole. Kandidaat saab sellest omale koopia, kui ta seda soovib.
 11. Kandidaat, kes on lepingu allkirjastanud, nõustub selgesõnaliselt sellega, et SKEPP ja kohalik skeptikute organisatsioon võivad teha, valmistada ja koguda ning hiljem vabalt kasutada kõiki selle testi ettevalmistamise ja sooritamisega seotud pilte, video- ja helisalvestusi, kirjalikke materjale. Kui kandidaat soovib, siis eel-testi eelse enesetestimise materjalid jäävad anonüümseks.
 12. Kui kandidaat sooritab eel-testi edukalt, siis on ta automaatselt nõus peatestil osalemisega ning on sellele lubatud.
 13. Kui kandidaat sooritab edukalt peatesti, kutsutakse kahe tööpäeva jooksul kokku SKEPP juhatus. Juhatuse liikmed kontrollivad, kas kõik tingimused on täidetud, kui jah, siis edastab juhatuse esimees notarile kandidaadi poolt antud andmed, kuhu üks miljon eurot üle kanda.
 14. Kandidaat, kes on testil korra läbi kukkunud, saab uuesti proovida 12 kuu pärast. SKEPP võib uue taotluse tagasi lükata, kui on näha, et pole põhjust oodata paremat tulemust.
 15. Kandidaat, kelle testimine katkestati sohitegemise või muude lepingutingimuste rikkumise tõttu, võidakse ilma lisaselgitusteta järgmistest testidest kõrvale jätta.
 16. Kandidaat hoolitseb ise oma Belgiasse sõitmise, sealse majutuse ja muude kulude eest. Välja arvatud auhinnaraha väljamaksmine, tasub SKEPP vaid omapoolsete ekspertide ja tunnistajate kulude eest. Testimisel vajalike esemete, laboriruumide, tööriistade jms kulude katmine lepitakse kahepoolselt eraldi kokku.
 17. Kandidaat vabastab SKEPP-i, kohaliku skeptikute organisatsiooni, kõik eksperdid, uurijad, tunnistajad igasugusest vastutusest võimaliku füüsilise vigastuse, vaimse ja varalise kahju eest.
 18. Võimalike juriidiliste vaidluste puhuks sõlmitakse lõplik leping hollandi keeles, mis on siduv miljoni euro väljamaksimiseks ning aluseks kohtuvaidlusel Belgia kohtus.
Omakäeliselt kirjutatud: „Saan lepingu tingimustest aru ja nõustun nendega.“

________________________________________________________

________________________________________________________

Allkiri ____________________________________________________

Nimi _____________________________________________________

Aadress __________________________________________________

E-kirja aadress ____________________________________________

Telefoninumber ____________________________________________

Kirjuta kuni 1 lk seletus (pöördel või eraldi paberil), mis laadi võime sul on ja milline on su ettepanek, kuidas seda testida. Lisa juurde, kui palju aega, milliseid materjale, millist kohta sa vajad. Milliseks hindad oma täppimineku edukuse (nt „10-st 8 õiget“) või kirjelda, kuidas edukust hinnata.

175 Replies to “1 miljon eurot, kasvõi nõiavitsaga pildamise eest”

 1. dig ütles:

  Et siis kas Sa väidad sirge näoga, et Sulle teeb meelehärmi, et testi edukaks läbimiseks peab ikka midagi ära ka tegema, mitte ainult huupi arvama?

  kas seda oli tõesti vaja eraldi üle küsida?

  isegi kui kodanik tegi kerge hooletus-loogikavea, on ju selge, kuhu ta tüürib.

 2. @uurija:
  Victor Zammit pole just selline inimene, kelle juttusid Randist ja skeptikutest kuigi tõemeeli võtta tasuks. Tal on oma asi ajada:
  http://www.ratbags.com/rsoles/comment/vzammit.htm

  Tal on (või vähemalt oli) oma miljoni dollari väljakutse sellele, kes suudab tõestada surmajärgse elu mitteeksistentsi, mis on muidugi võimatu. Randi ja teiste skeptikute väljakutse puudutab loogiliselt võimalikku asjade käiku – tõestada mingi asja olemasolu.

 3. Eks advokaat ole ka vahest illusionist, kes peab inimesi ümber veenma. Muidugi ei arva ma, et tema juttu tasuks väga uskuda. Samas on kõigil oma asi ajada ja avalikkuse ette tuuakse pigem õnnestumisi kui küsitavaid juhtumeid.

  Juriidilised küsimused muidugi huvitavad, et kas on olemas juriidiliselt korrektne võimalus raha mitte maksta, kuigi katsetulemus oli positiivne (nt halvasti koostatud testi tõttu).

 4. uurija ütles:

  Juriidilised küsimused muidugi huvitavad, et kas on olemas juriidiliselt korrektne võimalus raha mitte maksta, kuigi katsetulemus oli positiivne (nt halvasti koostatud testi tõttu).

  dig julgeb siinkohal lubada, et kui katseks läheb, avaldab hulka skeptikuid MTÜ’le peer pressure‘it ja muuviisilist toetust nii selleks, et test saaks hästi korraldatud kui selleks, et võimalik edukas sooritaja saaks vääriliselt tasustatud oma panuse eest uutesse teadusavastustesse.

 5. @uurija:

  tjah, oleks siis vähemalt ilus juttki. sisu ju absoluutselt puudub :-( vana lihtsalt loobib oletusi.

  ja no…oletame, et randi ei kavatsegi milli välja maksta. mis siis? minu silmis maksab sellest millist mill korda rohkem asjaolu, et tõestati paranormaalne nähtus/võime. ja kui mul selline võime oleks, siis läheks ma sinna testile isegi kui ma selgeltnäen, et milli välja ei maksta. teeksin seda seepärast, et kõnealuse väljakutse valskus selgelt päevavalgele kiskuda.

 6. Natuke teemast kõrvale:

  Pinnases leiduva veega on selline huvitav kogemus et ühes majapidamises on 2 joogivee kaevu teineteisest umbes 20 m kaugusel. Sügavuste erinevust ei tea, aga veetasemete erinevus (maapinna suhtes) on mitu meetri ja seda ikka aastate kaupa Maapind kaevude vahel on tasane.
  Kuidas seda seletada pinnases ühtlaselt leiduva veega?

 7. @uurija:

  maapind võib olla tasane aga see ei tähenda, et maa all pole väga ebatasaseid kihte. kui tühjema kaevu all on näiteks savisem pinnas, siis seal on ka vee pinnasest väljanõrgumine aeglasem, mistõttu ka veetase madalamaks jääb. põhjusi võib ka teisi olla.

 8. aga sa uuri seda asja omal käel lehtedelt, mis seda pildamisvärki teaduslikumalt selgitavad, siis saad k portsu võimalikke põhjusi.

  teine variant on avata TÜ kodukas, otsida geoloogiateaduskonna kontakte, valida neist mõni, kel võiks olla aega sulle vastata ning kirjuta. ma olen sedasi paljudele küsimustele vastuseid saanud.

 9. dig loeb Pontu viidatud artiklit ja ohkab. Aga asi seegi, et Mart asjale kutsuti, isegi, kui külmlugemise objekt taller tagasiside pakkumist meelega alla surus ja müstika mittepruukimise üle virises.

 10. dig ütles:

  …asi seegi, et Mart asjale kutsuti, isegi, kui külmlugemise objekt talle tagasiside pakkumist meelega alla surus ja müstika mittepruukimise üle virises.

  Nojah, möönan, et lugesin enne “seansile” siirdumist kiiruga läbi kaks artiklitäit soovitusi algajale külmlugejale, põhjalikumaks tuupimiseks ega harjutamiseks polnud mahti. Surnute mõistatamine tundus aga lihtsalt kuidagi… mittelugupidav võõraste inimeste suhtes.

  Haldjapiiga sooritus võtab igatahes kukalt kratsima. Kui ta sellist trikki korrata suudab, võib miljonile järele minna ju.

  Ette antud klassipiltidelt leiab ta ka viimse kui ühe siit ilmast lahkunu üles. Kuidas on see võimalik? «Aga vaata ise – kõik surnud on ju pildil kahemõõtmelised, elus inimesed aga kolmemõõtmelised,» seletab ta rahulikult

 11. Mart K. ütles:

  Haldjapiiga sooritus võtab igatahes kukalt kratsima. Kui ta sellist trikki korrata suudab, võib miljonile järele minna ju

  üsna mõtlema panev jah, sest katsu sa surnuid külmalt lugeda.

 12. Mart K. ütles:

  Haldjapiiga sooritus võtab igatahes kukalt kratsima. Kui ta sellist trikki korrata suudab, võib miljonile järele minna ju.

  No kuulge, me ei tea ju mitte midagi tolle katse protokollist, kui adekvaatselt see üles oli ehitatud, ega isegi seda, kas polnud kõige lihtlabasemat kokkumängu. Kõige lihtsam oleks sedasama oskust skeptikute korraldatud siin lubatud miljoni euro katsel korrata, kus asja adekvaatsus garanteeritud… Ja ärgu too haldjapiiga rääkigu, et teda miljon eurot (tuletan meelde – vanas rahas üle 15 miljoni krooni!) ei huvita. Kui võime olemas, on ju marulihtne marupalju raha teenida.

 13. Jason ütles:

  äkki ta ei loe mitte surnuid vaid ikkagi seda elavat, kes talle pilti näitab?

  See on, mõistagi, kõige loogilisem seletus, aga nõuab siiski päris pikka eeldushüpet — me peame eeldama, et pildi näitaja annab kuidagi alaläviselt märku, millised suhteliselt väikeste mõõtmetega grupifotol olevatest isikutest on surnud, ning et Haldjapiiga on võimeline neid märguandeid (olgu siis teadvustatult või mitte) väga täpselt lugema. Võimalik, et see on võimalik, ning tegu polnudki kokkusattumusega, aga muljetavaldav on see võime ikkagi. Mina küll ei oska ette kujutada, kuidas ma saaks paari millimeetri täpsusega aduda seda, kuhu teine inimene vaatab (või üritab mitte vaadata).

 14. Tarvo Kruus ütles:

  me ei tea ju mitte midagi tolle katse protokollist, kui adekvaatselt see üles oli ehitatud, ega isegi seda, kas polnud kõige lihtlabasemat kokkumängu.

  Tõsi, aga ma eeldan (sinisilmselt), et Haldjapiigaga viidi eksperimendid läbi umbes samadel tingimustel, mis minuga. Ma võisin pilti vaadata paarikümne sentimeetri kauguselt ning pidin näpuga näitama, millised inimesed klassipildil on minu arust nüüdseks surnud. Püüdsin samal ajal jälgida katse korraldaja ilmeid ja “kineesikat”, et näha, ega ta kuidagi märku ei anna, aga tema vaatas üksisilmi hoopis mind, mitte pilti. See oli üks põhjus, miks ma ei hakanud pakkuma — teadlikult laushuupi laksides poleks ei möödapanemine ega “äraarvamine” mingit kasulikku infot andnud.

  (Selle peale, et eakas klassijuhataja nüüdseks kõige tõenäolisemalt surnud on, oleksin muidugi võinud oma peaga ka tulla.)

 15. Haldjapiiga fotograafilise surnutuvastusvõime kinnitamiseks piisaks tõesti üsna lihtsast topeltpimendatud katsest. Kahjuks ma teda ega kedagi teist küsitletud sensitiividest ei tunne.

 16. Tõsi, aga ma eeldan (sinisilmselt), et Haldjapiigaga viidi eksperimendid läbi umbes samadel tingimustel, mis minuga.

  No aga siin ongi juba üks mitte eriti põhjendatud “eeldus”, sinisilmne või mitte. Seniste väheste algandmetega eeldaks mina hoopis, et tegemist oli (kõige tõenäolisemalt) lihtlabase pettusega… Sul nende kontaktid olemas, vahenda too piiga siis miljonikatsele, et noid eeldusi minimeerida.

 17. Me vist postitasime samal ajal, ma ei näinud su kirjutatut, et sa neist kedagi ei tunne. Mis viitab siis vist ka, et sul nende kontakte pole? Aga kas sul tolle korraldaja koordinaadid on?

 18. Muide, minu külmlugemissilm leiab tolle Aive Herja välimusest omajagu viiteid njuueidzhlusele, mis omakorda veelgi enam pettuseeeldusele viitab…

 19. Mina ütlesin:

  Muide, minu külmlugemissilm leiab tolle Aive Herja välimusest omajagu viiteid njuueidzhlusele

  Nojah, guugel annab juba esimesel lehel vot sellise viida, kus too Herja täieliku kriitikavabadusega igatsugu huvitavaid tüüpe intervjueerib (propageerib?). Crystal ra, aurafotod, meditaeerimised jne.

  Mis ei pea ju (et ad hominem-süüdistustest pääseda) iseenesest midagi kindlat tähendama, küll aga peaks tegema ettevaatlikuks tema katsete objektiivsuse või isegi aususe suhtes…

 20. Sellel minu viisat lehel olev küll kuidagi tolle bioneeri skeptilisust (ega isegi skeptika olemuse mõistmist) ei kinnita. Pigem on enesehinnang ehk mingi enesekaemuslik steitment, mis nii enda kui teiste jaoks usaldusväärsust peaks tõstma. Sa, Mart K., nendega asjatasid, ehk ärgitad neid ka skeptikute rahatesti tegema. Ei kõla kuigi usutavalt, kui mingi Bioneeri testis nõustutakse osalema, aga miljoni saamiseks mitte.

 21. Tarvo Kruus ütles:

  Seniste väheste algandmetega eeldaks mina hoopis, et tegemist oli (kõige tõenäolisemalt) lihtlabase pettusega…

  Ma olen nõus uskuma, et kuuma lugemisega, aga ma ei näe selgeid märke ilmutatud pettusest. Minu meelest on tõenäolisim, et autor on sedatüüpi inimene, kes ennast agarasti ise petab.

 22. Mart K. ütles:

  Haldjapiiga fotograafilise surnutuvastusvõime kinnitamiseks piisaks tõesti üsna lihtsast topeltpimendatud katsest.

  Siinkohal olgu meenutatud ka kuulsa silmamoondaja Derren Brown’i Undertaker, mille taustamehaanika muidugi Out of This World‘il baseerub:

 23. Dig ütles:

  Ma olen nõus uskuma, et kuuma lugemisega

  Noh, kuuma lugemist (erinevalt kümast, mis pigem mingi teatud sorti oskus siiski on) mina isiklikult vähemalt küll pettuseks klassifitseeriksi… Ja see võis toimuda kokkumänguna või mitte, mis ju polegi niiväga oluline. Küll aga oleks nii autoril kui haldjatüdrukul nüüd väegagi lihtne moodus neid meie paranoilisi ja uskmatuid arvamusi või eelduseid ümber lükata…

 24. Guardian kirjutab, et This blogpost causes cancer:

  This blog causes cancer.

  And yet you’re clearly still reading it. What’s that about?

  Accepted wisdom for us blog writers is that you should begin with subjects and headlines that will entice people to read it, whereas this one essentially starts by saying “reading this will kill you”. It’s hard to imagine a bigger deterrent for readers, apart from maybe “reading this will end up with you seeing naked pictures of Michael Winner”.

  But no, saying this blog will give you cancer is clearly not off-putting enough for some. I’ve joked about this blog being unfeasibly hazardous before, but I’m serious this time. For example, you’re probably reading this on a screen of some sort, and they cause cancer. Either via radiation (which causes cancer) or via making you sit down for a while, leading to a sedentary lifestyle, leading to obesity, which causes cancer.

  dig laulab muidugi koos Dan’i ja Dan’iga Royals on the first page!

 25. Marko Uibu kirjutab

  Näiteks toob üks vaimsusest huvitatud noor haritud naine välja, et
  tema jaoks on skeptik.ee leheküljest saanud justkui autahvel – kui sind seal
  mainitakse, siis oled vaimsuse valdkonnas silma paistnud

  tuli meelde, seoses eelnenuga.

 26. kui keegi pildil lihtsalt üks-kaks-kolm näpuga järjest surnutele ostutab, siis tasub seda lähemalt uurida.

  olen kunagi üsna ammu ühe elva kandi “selgeltnägijaga” seda mängu mänginud. ta kah väitis, et tunneb ära. et silmadest paistvat. no viisin talle kord mingi viiekümnendatel tehtud ühispildi, kus vaid üks seni elav inimene oli. kõik kolmekümnedates, et ei tekiks ilmset lõhet noorte ja vanade vahel valimises.

  tema tehnika seisnes selles, et kukkus igaühest vadistama. tavalist ümmargust jama. samal ajal muidugi mind vaadates. tuleb tunnistada, et tabavusprotsent oli päris ok. lambist oleks võinud arvata, et kuuest inimesest ehk 1-2 on surnud aga ta pakkus nelja. kõik läksid täppi.

  ma muidugi ei tea, kuidas haldjas protseduuri sooritas, ent kui ta ei näidanud pilkugi pildilt tõstmata järjest õigetele inimestele ning sekka veel ka lobises, siis luges ikkagi pildi näitajat, mitte pilti. isegi näpuga määda nägusid vedades ja silmanurgast pildi omanikku piildes võib info kätte saada. mõni inimene lihtsalt ongi äärmiselt tähelepanelik.

  soovitan konkreetset pimetesti ja miljonipakkumist :P

 27. @dig:

  huvitav…kui see polnud kokkumäng, siis minu puhul poleks see trikk küll toiminud. mõttes liigitasin neid videos nähtust üsna erinevalt.

  milles siis toimemehhanism seisneb?

 28. Mart K. ütles:

  Tõsi, aga ma eeldan (sinisilmselt), et Haldjapiigaga viidi eksperimendid läbi umbes samadel tingimustel, mis minuga.

  Arvestades, et too emand on väidetavalt mitte-eriti-kuulus, pidi ta mingisugusel muul kombel eksperimentaatoriga tuttavaks saama. Missugune on tõenäosus, et see muu komme tähendab märkimisväärset ülekattumist teiste tuttavate ringi seas ja võimalik, et tuttavaid või tuttavate tuttavaid, kes samas koolis käisid ja noorte inimeste surmajuhtumitest kuulujutte vestsid?

  See on üks põnev erinevus Sinu ja Haldjapiiga katsekontekstide vahel.

 29. Mõistlikult majandades peaks see “miljoni jagaja” nii suure üllitise puhul ise milli taskusse panema.
  Muidu võtaks ta minu ja kure oma projekti. Me näitaks ka oma trikki. Mina otsiks talle vitsaga veesooni, elektrit, kanalisatsooni, gaasitrasse jm. – kurg aga lendaks oma peas oleva kompassi ning kaartide abil lõunasse ja tagasi.
  Skeptikutel soovitan aga kevadel minna kureonu juurde ja öelda et veesooni, drenaaži, kaableid jm. ei ole võimalik otsida ja sina mees lendasid siia Estonian Airiga. Muheledes saate mõelda tonnikesele lauasahtlis mis näitab teie teadushimu. Irw.
  Tegelikult on aga asi nii, et kulutades sada eurot saate teha lihtsa katse ja oma 8000 suvalisele vitsamehele ära anda. (Võin aidata vajadusel katse tegemisel dopograafiaga ja teha tasuta geoloogilised uuringud.) Mõistlikum variant oleks aga mitte eitada idioodi järjekindlusega tuhandeid aastat vana aabitsatõde, et lisaks teistele loomadele suudab ka inimene leida keerulistes oludes vett. Pigem kulutada see raha sellele, et uurida kuidas mõni seletamatu asi toimib ja kustutada nt. see veesooneteema nimekirjast.

 30. Geo ütles:

  Mõistlikum variant oleks aga mitte eitada idioodi järjekindlusega tuhandeid aastat vana aabitsatõde, et lisaks teistele loomadele suudab ka inimene leida keerulistes oludes vett.

  Aga lihtsates oludes?

 31. Palvet aidata leida toimivat vitsameest võrdleksin palvega aidata leida autodiagnostik :) Neid on terve Eesti täis.
  Need mehed kes oskavad su autol vea leida teenivad raha tavaliselt autoremondi alal. Üldjuhul sa ei soovi leida meest kes näitab mis on viga aga parandada ei oska.
  Sama ka vitsameestega. Kui sul on kaevu vaja (auto korda teha) siis vitsamees vaatab kuhu teha (mida parandada).

  Mina viitsin vitsad kätte võtta vaid korra kuus – siis kui on tõesti vaja olla kindel, et ei puuriks elektrikaablisse, veetrassi, vms. kommunikatsiooni. Samuti vahest puurkaevu asukoha määramiseks, harva salvkaevu. Puurkaevu puhul saan lisainfo fondist. Salvkaevu puhul teen lisaks geoloogilised uuringud ning rakete arv on täpselt teada. Kui maja ehitama hakkan vaatan ka et ei teeks veesoonele.
  Need mehed aga kes vehivad niisama vitsadega ja ise kaevu ei tee sarnanevad mehega kes kuulab mootori hääli ja ütleb, et klapid klõbisevad aga mina autot ei remondi.
  End vitsamehena reklaamima hakkaks ma vaid siis kui invaliidistun (kukun pea peale) ja tööd teha enam ei suuda. Tuleks kohale, teeks müstilise näo pähe, räägiks mida tean, mingi sandikopikas ikka kukub.

 32. Geo ütles:

  Palvet aidata leida toimivat vitsameest võrdleksin palvega aidata leida autodiagnostik :)

  Väga kena. Aita siis ometi.

  Kui ma Dublinisse kolisin, oli mul aeg-ajalt juhuseid kohalikelt küsida, kuidas raudteejaama leida. Kohalikud juhatasid mu siis lähima raudteejaamani ja ühelegi ei tulnud pähe teatada, et otsigu ma ise, kuna Dublin on raudteejaamu täis.

  Geo ütles:

  Üldjuhul sa ei soovi leida meest kes näitab mis on viga aga parandada ei oska.

  Oletatavasti pole Sa kuulnud anekdooti autoremondiarvest stiilis Mutri keeraminie — 50 senti. Teadsin, kust keerata — €49.50?

  Meditsiinis on üsna tavaline, et inimene maksab arstile suure raha, sest see teab, missugust rohtu tuleks võtta, ja apteekrile pisikese raha rohu enda eest.

 33. Dig, põhimõtteliselt seisad sa perroonil. Ära rongi alla jää:) Vihjasin sulle ka kus on sõiduplaan.
  Lähim olen mina, konkureerivate firmade meestel käib ka vits käes ringi. Googel -> ehitusgeoloogia vms.
  Kahjuks või õnneks on arst ja apteeker ühes isikus. Diagnoosi panek on seekord odavam ja kuulub ravihinna sisse.
  Kui sa soovid leida aga meest kes niisama vitsaga vehib siis kuugelda soolapuhuja, pendlimees, Veeliks vms. Samuti leidsin huvitava lehe koduteenus.ee. Pakutakse nõude koristamisest, nõude pesemisest kuni veesoonte määramiseni. Veesooned 48 EURi + käive. Sis.4 ruumi – 3 EUR lisaruumi eest. Protseduur kesttab tunni.
  No selle raha eest võin ka mina õhtul läbi käia. T:55555458. Käibemaksu jätan võtmata ja voodi võin ka õigesse nurka tõsta:)

 34. Geo ütles:

  Dig, põhimõtteliselt seisad sa perroonil. Ära rongi alla jää:)

  See suur, et oled Sa kindel, et rongide liikumist kitsendavast mehhanismusest nimega rööpad ikka õigesti aru saad?

 35. Jason ütles:

  Puurkaevu puhul saan lisainfo fondist. Salvkaevu puhul teen lisaks geoloogilised uuringud ning rakete arv on täpselt teada

  Et siis tegelikult baseerub kaevu tegemine ikkagi geoloogilistel uuringutel, mitte vitsaga veesoone määramisel?

  Kas mõnikord huvi pärast on neid geoloogilisi uuringuid ka vitsaga määratud kohast mõnekümne meetri kaugusel “ebasobivas” kohas tehtud, et võrrelda tulemusi?

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga