Dieeditestid, osa 2

Give me justice! Foto: Virgiliu NarcisJätkame Terviselehes ilmunud põhjaliku dieeditestide tagamaid avava loo avaldamist.

Stiilinäitena kohtuotsus, millega kohustati üht dieeditestitajat Mark Lovendale’i mitte väitma oma ‘leiutist’ tõhusaks diagnostikameetodiks.
——————————

Väljavõte kohtu otsusest
Washingtoni osariik versus Medical Service Center, Mark Lovendale ja teised, 1986.

II KOHTU KORRALDUSED
2.1 Korralduste kohaldamine. Käesoleva kohtuotsuse korralduslikke sätteid kohaldatakse kostjate ja nende agentide, ametnike, teenistujate, töötajate, esindajate ning kõigi isikute ja üksuste suhtes, kes tegutsevalt aktiivselt ühiselt või osaluse alusel nendega, kellele tehakse käesolev otsus tegelikult teatavaks.

2.2 Korraldused. Kostjatel ja nende agentidel, ametnikel, teenistujatel, töötajatel, esindajatel ja kõigil isikutel ja üksustel, kes tegutsevalt aktiivselt ühiselt või osaluse alusel nendega, kellele on käesolev otsus tegelikult teatavaks tehtud, on alaliselt keelatud ja nad peavad hoiduma Washingtoni osariigis osalemast otseselt või kaudselt järgmistest tegevustest ja toimingutest:
A. esitada tarbijatele, tervishoiutöötajatele või teistele isikutele, et tsütotoksiline uuring on tõestatud efektiivne või mitteeksperimentaalne uuring isiku toiduallergia või tundlikuse tuvastamiseks.
B. esitada tarbijatele, tervishoiutöötajatele või teistele isikutele, et tsütotoksiline uuring teeb täpselt kindlaks, milliste toitude suhtes on isik allergiline või tundlik.
C. esitada tarbijatele, tervishoiutöötajatele või teistele isikutele, et tsütotoksilise uuringu tulemusi kasutades võivad kostjad määrata teraapia programmi, mis enamasti parandab või ravib inimese haigust, seisundit või kannatust, seal hulgas, kuid mitte ainult: migreeni peavalud, artriit, astma, menstruatsioonieelne sündroom, narkootikumide tarvitamine, alkoholi kuritarvitamine, peanaha või naha probleemid, gripp, külmetus, depressioon, pärmseente jt seeninfektsioonid, sclerosis multiplex, anoreksia, rasvtõbi, kokutamine, loidus, alaealiste ja täiskasvanute kuritegevus, epilepsia, kõrge vererõhk, mädased nina kõrvalkoobaste infektsioonid ja tahhükardia.
D. kuni Föderaalne Toidainete ja Ravimite Administratsioon (edaspidi FDA) annab välja vastupidise seisukohavõtu, jätta selgelt ja tähelepandavalt avadlikustamata igas kuulutuses, brošüüris, flaieris, ajalehes või muus reklaamkirjanduses, et FDA ei kiida heaks tsütotoksiliste uuringute kasutamist diagnostikavahendina.
E. kuni Ameerika Allergia Akadeemia (edaspidi AAA) annab välja vastupidise seisukohavõtu, jätta selgelt ja tähelepandavalt avalikustamata igas kuulutuses, brošüüris, flaieris, ajalehes või muus reklaamkirjanduses, et AAA ei kiida heaks tsütotoksiliste uuringute kasutamist diagnostikavahendina.
F. kuni Ameerika Keskonnameditsiini Akadeemia (edaspidi AAEM) annab välja vastupidise seisukohavõtu, jätta selgelt ja tähelepandavalt avalikustamata igas kuulutuses, brošüüris, flaieris, ajalehes või muus reklaamkirjanduses, et AAEM ei pea tsütotoksiliste uuringute tulemusi üksinda piisavaks, et määrata toidu allergia ja toidu tundlikkuse usaldusväärne diagnoos ja ravi.
G. esitada tarbijatele, tervishoiutöötajatele või teistele isikutele, et kindlustusseltsid hüvitavad tervishoiu kindlustuspoliisi omavatele tarbjatele või arstidele selle kindlustuspoliisi alusel tsütotoksilise uuringu teenuste kulutused.
H. jätta tarbijad, arstid või kindlustusseltsid varustamata täpse ja asjakohase “kehtiva protseduuri terminoloogia” (CPT) numbriga või muu sarnase numbri või rahvakeelega, mis kindlustusseltside arvates tähistab tsütotoksilist uuringut.
I. esitada tarbijatele, tervishoiutöötajatele või teistele isikutele, et tsütotoksiline uuring on “arsti jaoks rahaliselt kõige soodsam meditsiinivahend kahjuliku toidu reaktsiooni avastamiseks”
J. kasutada või turustada tsütotoksilise uuringute teenuseid, kui tsütotoksilise uuringute viis ei ole registreeritud FDAs ja FDA ei ole seda uuringut heaks kiitnud; tingimusel, et kostjad võivad kasutada tsütotoksilise uuringute viisi ilma FDA heakskiiduta, kui FDA teatab, et kohaldatava föderaalse põhikirja, määruse ja tegevuskava kohaselt konkreetselt vabastab kostjad sellisest heakskiidu nõudest.
K. esitada tarbijatele, tervishoiutöötajatele või teistele isikutele, et mõni isik või üksus on heaks kiitnud kostjate või nendega seotud isikute poolt pakutavad tsütotoksiliste uuringute teenused, ilma et nimetatud isik või üksus oleks eelnevalt selliseks esituseks andnud kirjaliku nõusoleku.
L. esitada tarbijatele, tervishoiutöötajatele või teistele isikutele, et mõni arst on MSC nõuandvas organis, ilma et kõnealune arst tegelikult oleks MSC nõuandvas organis nõukogus või ilma, et kostjad oleks selliseks esituseks eelnevalt saanud nimetatud arsti kirjaliku nõusoleku.
M. Pakkuda või võtta endale kohustust osutada tsütotoksilisi uuringuid või sarnaseid teenuseid, välja arvatud juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

  1) Washingtoni osariigi litsentsi omav arst määrab igale kostja võimalikule kliendile kirjalikult tsütotoksilise uuringu või muu teenuse enne selle teenuse osutamist;
  2) kostjate poolt läbi viidud tsütotoksiliste uuringute tulemused saadetakse otse kõnealused uuringud määranud arstile;
  3) kostjad võivad kliente toitumisalaselt nõustada alles pärast seda kui kliendi arstil on olnud mõistlik võimalus vaadata üle tsütoloogilise uuringu tulemused ja arst määrab kirjalikult kostja selliseks nõustajaks;
  4) kostja kirjalikud toitumisalased nõustamissoovitused kliendile ja kostja poolt või tema nimel läbiviidud iga testi tulemused on edastatud kirjalikult kõnealused uuringud määranud arstile;
  5) iga osutatud toitumisalase nõustamise osana peab kostja soovitama igal kliendil konsulteerida litsentseeritud arstiga, kes vaatab üle kostja antud toitumisalased soovitused; ja
  6) kostja peab igale litsentseeritud arstile viimase nõudmisel andma koheselt täieliku ja täpse informatsiooni kostja poolt tsütotoksiliste uuringute ettevalmistamisel ja läbiviimisel kasutatud protseduuride kohta.

N. kohtuotsuse olemuse või tingimuste vale esitamine tarbijatele, tervishoiutöötajatele või teistele isikutele.

III TEISED HÜVITISED
3.1 Leppetrahvi RCW 19.86.140 kohaselt peavad kostjad solidaarselt maksma hagejale leppetrahvi kolmsada tuhat (300 000) dollarit, määrates et trahvi maksmine lükatakse edasi tingimusel, et kostjad täidavad kõiki teises osas sätestatud korraldusi ning alaliselt lõpetavad ja loobuvad Washingtonis igasugusest ärilisest tegevusest, mis on seotud tsütotoksiliste uuringute, tsütotoksilistel uuringutel või nendega seotud teenustel põhinevate toitumisalaste nõustamisega. Kui nimetatud tingimusi ei täideta, kuulub trahv koheselt hagejale välja maksmisele.

3.2 Advokaadi tasud ja kulutused RCW 19.86.080 kohaselt peavad kostjad solidaarselt hüvitama hagejale käesoleva asja menetlemisel tekkinud kohtukulud ja mõistlikud advokaaditasud summas kolmkümmend tuhat (30 000) dollarit. Nimetatud summa tasumine lükatakse edasi tingimusel, et kostjad alaliselt lõpetavad ja loobuvad Washingtonis igasugusest ärilisest tegevusest, mis on seotud tsütotoksilise uuringu, tsütotoksilistel uuringutel või nendega seotud teenustel põhinevate toitumisalaste nõustamisega. Kui nimetatud tingimusi ei täideta, kuuluvad kõik advokaaditasud ja kulutused koheselt hagejale välja maksmisele. Kostja kanda jäävad kõik kohtuotsuse täitmisega seotud kulud, kui rakendusaktid osutuvad vajalikuks.

IV TÄITMINE
4.1 Täitmine. Et kindlaks teha ja tagada käesoleva kohtuotsuse täitmine on Peaprokuröri ameti esindajal õigus kostjatele mõistlikul etteteatamisel:
a) harilikul kontori lahtioleku ajal kontrollida kõiki ükskõik millise käesolevas otsuses sisalduva küsimusega seotud salvestisi ja dokumente, mida kostja tegelikult või järeldatavalt valdab ning teha neist salvestistest ja dokumentidest koopiad.
b) küsitleda kostjaid, või teisi kostja ametnikke, direktoreid, agente, töötajaid, esindajaid või sõltumatuid lepingupooli või võtta neilt vande all tunnistusi.

4.2 Rikkumine. Käesoleva otsuse ükskõik milliste tingimuste rikkumist loetakse korralduse rikkumiseks, mille eest peaprokurör võib RCW 19.86.140 kohaselt taotleda leppetrahvi, tingimusel, et vastutus määratakse solidaarselt üksnes ulatuses, mida õigustab aluseks olev rikkumine.

4.3 Hagi tagasilükkamine. Kostjate MSC, Lovendale, Marulis ja Shreiner suhtes, on käesolev menetlus kõigis teistes osades tagasi lükatud ja käesolev kohtuotsus põhineb RCW19.86.080

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 22.08.1986
Inglisekeelne allikas: http://www.casewatch.org/ag/wa/cyto.shtml
———————–

Osa 1
Osa 3
Osa 4
Osa 5

One Reply to “Dieeditestid, osa 2”

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga