Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) missioon (osa 4, lõpp)

… jätkub
Tõerelativism
Esimene osa kirjeldas VHK kristlikku loomust ja võimalikku konflikti üldharidust pakkuva munitsipaalkoolina tegutsemisel.
Teine osa tutvustas VHK ideelist-ideoloogilist alust, kus muu hulgas peetakse oluliseks seista vastu Illuminaatide salaplaanidele.
Kolmas osa vaatas, kuidas elab VHK dokumentides keskaeg selle totalitaristlikus tähenduses.

Mitmed VHK kirjapandud ideed on minu meelest vastuolus Eesti Vabariigi Põhiseadusega, põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga ning võibolla veel mõne seadusaktiga.

Küllap on tegelik elu koolis palju rohkem konkreetsete õpetajate ja õpilaste nägu ning suur osa nendes tsiteeritud VHK dokumentides väljaöeldust jääb lihtsalt tähelepanuta ja konkreetse tegevussisuga täitmata (ehk “aktualiseerimata”, kui kasutada VHK komissaride lemmiksõna), kuigi “kristliku kasvatuse ainesektsioon” ehk poliitbüroo lubab ideoloogiatööd tõhustada nii õpilaste kui õpetajate seas.

Tõsiseltvõetamatust kinnitab ka VHK-lase kommentaar eelmise loo juures. Ei tea miks, aga meenub jälle see paljukirutud nõukaaeg, mil idaal ja tegelikkus, püstitatud pürgimus ja teod, jutt ja igapäev sugugi teineteisele ei vastanud. See on muidugi hea uudis neile, kes igapäevast tööd südamega teevad, aga kõik see kirjapandu teeb kooli asjatult haavatavaks ja võib mingil hetkel igapäevatööd segama hakata, kui peab ajakirjanike, õiguskantsleri, lapsevanemate, haridusametnike järelpärimistele reageerima hakkama. Võetagu mu kirjutist ja teiste inimeste siinseid kommentaare kui tasuta välisauditit, mis võimalikke probleeme ennetada aitab.

Siiski ei maksa olla naiivne ja arvata, et ideoloogiatöö mittemingisugust vilja ei kanna. Kui taas tõmmata paralleeli nõukogude ajaga, siis vaatamata üldisele skepsisele nõukasüsteemi suhtes leidus ühel või teisel põhjusel sinisilmseid või oportunistlikke kaasalauljaid, kes ajupesule allusid ja oma häälepaelad kommunistliku kasvatuse koorilauluga unisooni häälestasid. Nii ka siin ja vaatame kahte näidet. Teame sedagi, et KGB ei maganud isegi siis, kui väliselt lasti nõrkust välja paista, vaid korjas komprat ja ehitas võrgustikku. Püha üritus ei lõpe iial.

VHK praegu kehtivas ja suundanäitavas dokumendis ARENGUKAVA 2007-2011 on kirjas VHK Missioon: Elukultuuri hoidmine:

Elukultuur on määratlus, milles saavad kokku leppida erinevatelt lähtepositsioonidelt koostöös olevad inimesed. Mittekristlaste jaoks on see määratlus mõtestatav elu toetamisena üldhumanistlikus mõttes, kristlaste jaoks on mõiste kindla sisuga, nagu ta on määratletud kirikudokumentides.

Viidatud kirikudokumendiks on paavst Johannes-Paulus II entsüklia Elu Evangeelium (Encyclical Evangelium Vitae). See on pikk dokument nagu paavstidel ikka ja sisaldab hulga tegevusjuhiseid ja seisukohavõtte, millele katoliiklased kuuletuma peavad. Kõige muu hulgas keskendub paavst ka abordile ja ütleb:

Ma kuulutan, et otsene abort [eesti keeles ‘raseduse katkestamine’], olgu vahendina või eesmärgina, on alati tõsine moraalne eksimus, kuna see on süütu inimolendi tahtlik tapmine.

Eesti Katoliku Kiriku koduleht täiendab:

Otsene abort, vahendina või eesmärgina, on viienda käsu ränk rikkumine. Kristluse algusaegadest peale on kirik olnud veendunud, et inimelu peab austama ja kaitsma eostamise hetkest alates. Kiriku õpetus ei ole muutunud ega saagi muutuda: abort on raske kuritegu. Selle tõe alusel ja rõhutamaks abordi kuritegelikku olemust, on kirik määranud kanoonilise karistuse, automaatse kirikust väljaheitmise (ekskommunikatsiooni) igale inimesele, kes abordi toime paneb.

Maailmas on ringi liikumas abordivastane (eesti keeles on abort siiski “raseduse katkestamine”) liikumine, mida kutsutakse üldnimetajaga Pro-Life (elu poolt), mis vastandub poliitiliselt naiste valikuvabaduse eest seisjatele ühisnimetajaga Pro-Choice (valikuvabaduse poolt). Minu arvates tugineb Pro-Choice oma vaadete ja seisukohtade kujundamisel inimõiguste austamisel (naise vaba otsustusõigus oma keha ja selles toimuva üle), teadusuuringutel (inimelu tekkimine on protsess ja viljastunud munarakku või embrüot moodustavat rakukogumit täieliseks inimeseks nimetada on religioosne-ideoloogiline otsus, mida teaduslike andmetega kinnitada ei õnnestu), seevastu Pro-Life kasutab oma propagandas ära valetamist, teadusandmete väärtõlgendamist, piltide kontekstist väljarebimist, et saavutada tugevat emotsionaalset reaktsiooni, naistearstide ahistamist (ka tapmist), süütunnete lõõtsutamist ja muid ebaausaid vahendeid, et saavutada oma poliitilist eesmärki – kontroll inimese seksuaalsuse üle. Katoliku kirik lisab sellele veel vastuseisu igasuguste rasestumisvastaste vahendite sh kondoomide kasutamisele.

Seega on Pro-Life liikumise puhul minu arvates tegu usuliselt inspireeritud propagandaga, mis kasutab julmalt ja külmavereliselt kaalutledes ära kõige intiimsemaid tundeid, et endale uusi pooldajaid värvata.

Selles valguses on VHK oma missiooniks nimetanud Pro-Life propaganda levitamise. Ja selle hääletoruks on VHK või Miikaeli Ühenduse juurde loodud Elukultuuri Instituut, mis on abordivastasuse, rasestumisvastaste vahendite vastaste, homofoobia ja silmakirjalikkuse propagandatoru, mille kaudu levitatakse usuliselt motiveeritud valetajate ja petiste ideid (Discovery Institute nende hulgas). Autoriteks on märgitud Helena Vooglaid, Varro Vooglaid, Toomas Vooglaid, Maria-Joanna Madise, Terve Mõistuse Sündikaat. Helena Vooglaid on ka VHK häälekandja Teataja toimetaja. Elukultuuri Instituudi aadress on abort.ee andmetel Vene 22, sama mis VHK uhkelt restaureeritud gümnaasiumihoonel.

Elukutuuri Instituudi üks ettevõtmistest on ka kodulehe abort.ee pidamine. Lisaks organiseerivad nad raamatute tõlkimist ja kirjastamist. Näiteks on projektina üles nimetatud Dr Benjamin D. Wiker — “Surmakultuuri arhitektid”. Wiker on Discovery Institute‘i vanemteadur. Mis mehega tegu, saab lugede sealtsamast Elukultuuri Instituudi kodulehelt. Discovery Institute on aga intelligentse disaini levitamise peastaap. Teaduse vastu võitlemise Smolnõi.

Et siis sellist teadusvastast “elukultuuri” peetakse VHK missiooniks.
“Elukultuuri” ajamine pole mitte ainuüksi siinne vaimusähvatus, vaid rahvusvaheline ja eriti USA religioossete propagandistide teema. Wikipedia andmetel sai see alguse paavst JP II visiidist USA-sse 1993. aastal ja kinnistus sessamas Elu Evangeeliumis. Elukulturistid vastustavad tüvirakuuuringuid, eutanaasiat, aborte, surmanuhtlust, sõdu, rasestumisvastaseid vahendeid.

USA vastava organisatsiooni kodulehel on ka palju huvitavat lugemismaterjali. Näiteks leiab sealt mõtteavaldusi, et seksuaalkasvatuse eesmärk on populariseerida seksuaalelust hoidumist, seksuaalakt on ette nähtud vaid järglaste saamiseks, kondoomi kasutamine isegi HIV/AIDS nakkuse vältimiseks abieluinimeste vahel on kuritegu, homoseksualism on ennetatav ja ravitav haigus (sama-soo-tõmbe-sündroom), viljastatud munarakk on täieõiguslik inimene.

Kui juba valetamise ja hämamise lainel oleme, siis teine näide misjoni viljadest on üks õpilastöö:
Ita Puusepp Gümnaasiumiõpilaste informeerimine erinevatest inimese tekke- ja arenguteooriatest, juhendaja Kersti Nigesen (kooli juht).

Pikem retsensioon sellele tööle ehk tekib veel, aga võtan vabaduse tsiteerida ja kommenteerida mõningaid lõike.

Paljud noored peavad maailmatekke ainsaks loogiliseks seletuseks evolutsiooni ning neil puudub ülevaade teistest teooriatest, mida tihtipeale vaid põgusalt mainitakse.

Evolutsiooniteooria ei tegele üleüldse maailma tekkimise problemaatikaga. Autor küll selgitab veidi hiljem, et evolutsiooni all peab ta silmas ka füüsikalist, keemilist, bioloogilist ja sotsiaalset evolutsiooni, kuid paljudele kristlastele pinnuks silmas olev evolutsiooniteooria tegeleb vaid eluslooduse muutumisega. Kuid see terminoloogiline ebatäpsus on seletatav ehk sellega, et autor alles käib õppeteed.

Ita Puusepa arvates on peamiseks probleemiks:

Evolutsiooniteooriast ja selle tõenditest räägitakse küll, kuid teiste versioonide argumentide koha pealt hoitakse suu liigagi kinni.

Autor siis tutvustab meile levinumaid inimese tekke- või arenguteooriaid:
Evolutsioon (sh bioloogilise evolutsiooni kummaline jagamine mikro- ja makroevolutsiooniks).
Intelligentne disain (ID), teadus disaini avastamisest – kuidas tunda ära intelligentse ajendi poolt eesmärgiga seatud mudeleid.
Kreatsionismi mitmed versioonid. Ka David Icke’i maavälise interdimensionaalse valitseja teooria on nimetamist leidnud.

Viga tuleb sisse siis, kui üht neist teooriatest hakatakse võtma teadusliku faktina, ja seda on tehtud, kuna teaduslikku fakti on võimalik vaadelda või näidata eksperimendiga. Kuna aga universum ja inimene on tekkinud minevikus, siis ei saa neid sündmusi tänapäeval eksperimendi teel vaadelda ega näidata. Kuna ühtegi teooriat ei saa võtta faktina ja on palju kaalukaid tõendeid nii mõnegi teooria kasuks, siis tuleks neist anda ka inimestele terviklik ülevaade.
[…]
Kahjuks söödetakse õpilastele koolis vahel ette näiteks evolutsiooniteooriat kui ainsat teaduslikult tunnustatud seletust inimese päritolu kohta. Tegelikult pole see kaugeltki nii. Kuid kas me võime öelda, et evolutsioon on ainus teaduslikult tunnustatud teooria?

Autor leiab, et kusagil on olemas teadlaste avastused, mis ei toeta evolutsiooniteooriat, aga koolis neid ei õpetata. Samas räägib ta mingi teadusliku teooria toetamisest kui jalgpallimeeskonnale kaasaelamisest, kus pole tähtsad mitte faktid, vaid meeldivus ning kodune kasvatus.

Autor tutvustb ameerika rahva uskumusi ja arusaamu evolutsiooni teemal ja tutvustab mõnd sealset kohtulahendit, kus religioosse intelligentse disaini teooria õpetamine on tunnistatud konstitutsioonivastaseks ning tõdeb:

Kuna ka Eestis on 1992. aastal kehtestatud põhiseaduse kohaselt riik ja religioon lahus, siis arvatavasti tekitaks mõne muu teooria, kui evolutsiooni, sisse toomine õppekavasse rohkesti probleeme ja oleks isegi võimatu. Siiski oleks kuidagi vajalik anda noortele mitmekesist, värsket ja objektiivset informatsiooni, et nad saaksid, nagu varem öeldud, ise tões selgusele jõuda. Kindlasti peaks õpetaja mainima, et evolutsiooniteooria on vaid üks versioon paljude teiste hulgas.

Lõppsõnas tõdeb Ita Puusepp taaskord, et õpilased vajavad rohkem teavet erinevate tekkelugude kohta, sest evolutsiooniteooria on tema arvates vaid üks lugu teiste samasuguste seas:

Eesti põhiseadusega on kehtestatud riigi ja usu lahusus. Koolis tohib seetõttu õpetada evolutsiooniteooriat. Kuid tegelikult võib öelda, et ka evolutsiooniteooria on vaid usk. Inimesed ei tea tegelikult, kas inimkond sai alguse juhusest, looja käe läbi või hoopis interdimensionaalse rassi abil. Inimesed ei tea, vaid usuvad. Õpilastele tuleks anda võimalus saada infot kõigi teooriate kohta, et nad võiksid ise vabalt langetada otsuse, millist teooriat pooldada. Lõppude lõpuks vajavad kõik need teooriad ju usku.

Aga miks Lendavat Spagetikoletist ära ei mainitud? Paljudel on maailm sündinud hoopis munast ja neid lugusid on üle ilma sadu, kui mitte tuhandeid ning igaühel on piisavalt põhjust just sellesse uskuda. Need lood on huvitavad ja küllap poleks kellelgi midagi selle vastu, kui nendega ajaloo- või kultuurilootunnis tutvust tehakse, kuid loodusteaduse tundides võiks ikka teaduslike teooriate juurde jääda.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee kutsub liikmesriike kindlalt vastustama kreatsionismi õpetamist. Parlamentäärid märgivad, et kristlike ja muhameedlike kreatsionistide peamine eesmärk on imbuda sisse haridussüsteemi. Kui me pole tähelepanelikud, siis võib kreatsionismist kujuneda oht inimõigustele. Intelligentse disaini ohtlikkus seisneb selles, et see maskeerib end teaduseks ja külvab laste peadesse segadust, selgitavad pöördumist toetanud saadikud.

Õpilastöö juhendajana pole Kersti Nigesen ilmselt olnud kursis uuemate suundadega teaduses ning pole teadlik ohtudest, mida intelligentseks disainiks maskeerunud kreatsionism endast teadusele ja kodanikuühiskonnale kujutab.

Aitab selleks korraks küll. Tänan kõiki, kes on viitsinud lugeda ja arvamust avaldada.

Lõpp.

28 Replies to “Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) missioon (osa 4, lõpp)”

 1. “Evolutsiooniteooria ei tegele üleüldse maailma tekkimise problemaatikaga.”
  Täpselt sama loogikaga ei tegele näiteks egüptoloogid väljakaevamistega Hiinas, tuumafüüsikud rakubioloogiaga jne jne.
  Elu teket uurivad teised teadlased, maailma ja universumi teket kolmandad. Evolutsionistid võtavad asja üle peale seda, kui elu Maal tekkis. Kurat, see on ju niiii elementaarne.

 2. Aegajalt tekib mul tunne, et koolisüsteem tõesti ei suuda õiget lolli ära rikkuda. Olen rääkinud mitmete korralike koolide vilistlastega, kes ei mõista evolutsiooni (eelkõige, et see pole maailma algusega seotud) ja et teaduslik teooria ei ole kaugeltki sama asi, kui “mingi jama, mille ma just välja mõtlesin.”

  VHK osas nii palju, et eks seal ole kindlasti tegemist reaalsuse ja ideaali kaugusega, kuid ideaalid peaksid olema riigiseadustega siiski kooskõlas.

  See elukultuuriinstituut lihtsalt vihastab mind välja. Ootan hetkel last ning nende arusaam sellest, et kui kerge/raske on abordiküsimus reaalselt raseda naise jaoks tekitab minus peamiselt vägivallatahet. Aga noh, targutada on alati lihtne…

 3. Selleks, et sellist suurt, mahukat tööd ette võtta, peab tõesti ikka mingi väga suur isiklik vimm selle kooli vastu olema. Seega ma tõesti imestan, kuidas inimesed võivad olla nii väiklased ja ohverdada kümneid töötunde lihtsalt kellegi jalgealuse õõnestamiseks. Ilmselgelt selleks ju mingit põhjust pole, sest koolis pole suuri probleeme ja pea kõik õpilased on kooli valikuga rahul. Nendel, kes pole rahul jääb muidugi kavõimalus vahetada kooli! Ja nagu on ka kuskil mainitud, õpilasi/vanemaid teavitatakse enne valiku langetamist kooli suhtes kooli väärtushinnangutest ja lähenemisest maailmale.
  Ning selles ei ole kohe kindlasti peamisel kohal pelgalt kristlus, vaid pigem ikka sallivus, mõistvus ja teised üldiselt hüvedena defineeritavad omadused.
  Võib-olla ongi siis “viga” minus, kui VHK sallivusest ja inimsõbralikkusest mõjutatud kasvandikus, aga ma tõesti ei mõista seda autorit. Mis võib ikkagi olla sellise õeluse põhjuseks? Eriti hale on see, kuidas neljandas osas hakkab ta nokkima ühe õpilase töö kallal. See on muidugi eriti lihtne, vaene Ita, ma küll ei tunne teda, kuid mul on temast inimesena ülimalt kahju. Muust demagoogiast ma ei hakkagi rääkima, kuidas on kaevatud välja iidvanu dokumente põhimõtetega, alles kooli algusajast, kujunemisjärgust ja nüüd on jõle hea nendega koht kätte näidata.
  Ma tõsiselt tahaksin aidata, mõista nende artiklite autorit, ilmselgelt on tal endal midagi halvasti ja ta elab seda välja niimoodi.
  Eks nüüd saab näha, kas autoritel on piisavalt julgust see kommentaar avalikustada, või ollakse sedavõrd arad, et ei juleta avalikustada mingit kriitikat enda kohta.

 4. Selleks, et sellist suurt, mahukat tööd ette võtta, peab tõesti ikka mingi väga suur isiklik vimm selle kooli vastu olema. Seega ma tõesti imestan, kuidas inimesed võivad olla nii väiklased ja ohverdada kümneid töötunde lihtsalt kellegi jalgealuse õõnestamiseks.

  Pole sul vaja oletada ega isiklikke ajendeid otsida, aga kui uurida, siis uurida ja kui on jalgealune, mis õõnestub, siis asub probleem küll väljaspool mind.

  Ilmselgelt selleks ju mingit põhjust pole, sest koolis pole suuri probleeme ja pea kõik õpilased on kooli valikuga rahul. Nendel, kes pole rahul jääb muidugi kavõimalus vahetada kooli!

  Mina jälle imestan, et keegi pole viitsinud või tahtnud uurida, mida kool ise enda kohta räägib ja millistele ideedele toetub. See on tore, et koolipere kokku hoiab, aga kas sa õpilasena saad olla kindel, et võimalikud probleemid sinu kõrvu jõuavad? Olen mõnelt lapsevanemalt ka teistsuguseid jutte kuulnud, aga loomulikult ei tulda nendega avalikkuse ette ega ka õpilastele rääkima. Kuigi jah, minu pikk jutt siin toetub üsna ühel allikal – kooli enda dokumendid; uurimustööd õpilaste, (endiste) õpetajate, lapsevanemate seas ma pole teinud, ega uurinud ka põhjusi, miks mõned lapsevanemad oma lapsed teise kooli üle viivad.

  Ja nagu on ka kuskil mainitud, õpilasi/vanemaid teavitatakse enne valiku langetamist kooli suhtes kooli väärtushinnangutest ja lähenemisest maailmale.
  Ning selles ei ole kohe kindlasti peamisel kohal pelgalt kristlus, vaid pigem ikka sallivus, mõistvus ja teised üldiselt hüvedena defineeritavad omadused.

  On siis kristlus või ei ole? Pühapäevakooli puhul saaksin sellest aru, aga munitsipaalkoolina kristlust deklareerida tekitab minus jätkuvalt kummastust. See pole üksnes sallivuse, mõistvuse küsimus, vaid põhiseaduslik. Kool on haridusasutus, mitte usuasutus, haridusasutuse põhimõtete seas ei tohiks olla nõuet, et “õppekava ei tohi olla vastuolus kristlike tõdede ja väärtustega” ning neid ei tohi seada kahtluse alla. Sellist põhimõtet järgides poleks valgustusajastut ja teaduslik-tehnilist revolutsiooni kujunenudki. Usulist kasvatust (isegi kui seda praktikas ei viljeleta) oma alusdokumentides nimetada on kas atavism või halvasti varjatud lihtsameelsus. “Üldised hüved” ja kristlus pole ju sünonüümid ega antonüümid ega mingil muul moel sõltuvussuhtes teineteisest. Teinekord on mul lausa raske aru saada, kuidas sallivust ükskõik millise religiooniga seostada annab, kui religiooni ülesanne on olnud oma suguharu ühtekuuluvustunde tugevdamine teiste suguharude vastu.

  Võib-olla ongi siis “viga” minus, kui VHK sallivusest ja inimsõbralikkusest mõjutatud kasvandikus, aga ma tõesti ei mõista seda autorit. Mis võib ikkagi olla sellise õeluse põhjuseks?

  Õelus? Tegelikult pole sul vaja osida varjatud tagamaid või vandenõud, sest kooli enda dokumendid on andnud selle pika teema.

  Eriti hale on see, kuidas neljandas osas hakkab ta nokkima ühe õpilase töö kallal. See on muidugi eriti lihtne, vaene Ita, ma küll ei tunne teda, kuid mul on temast inimesena ülimalt kahju.

  Püüa ikka mõttega lugeda, emotsioonid siin sind ei aita. Kindlasti on Ita tubli õpilane, aga selle uurimustöö puhul on kool või töö juhendaja teda alt vedanud. Ja kui ta koolist oma tööle sisulist kriitikat ei saanud, siis kuidas ta muidu oma eksimustest aru peaks saama kui mitte kriitika kaudu. Teaduses nii tehakse. Ei midagi isiklikku.

  Muust demagoogiast ma ei hakkagi rääkima, kuidas on kaevatud välja iidvanu dokumente põhimõtetega, alles kooli algusajast, kujunemisjärgust ja nüüd on jõle hea nendega koht kätte näidata.

  Osad dokumendid on tõesti kooli algusaegadest, aga kooli juhtidele on need siiski nii tähtsad, et kodulehel üleval hoida. Samas ei saa ju arengukava 2007-2011 kuidagi iidseks nimetada. Ja tegelik iidne dokument, millest VHK-s näikse lähtuvat, on pärit hoopis umbes neljandast sajandist. Aga oma koha on VHK nende dokumentidega ikka ise endale kätte näidanud. Ja tut ni pritšjom.

  Ma tõsiselt tahaksin aidata, mõista nende artiklite autorit, ilmselgelt on tal endal midagi halvasti ja ta elab seda välja niimoodi.

  Püüa võtta erapooletu positsioon. Loe ainult neid kooli enda dokumente ja püüa nendest kokku panna mingi pilt. Mõtle, et need tekstid ei puuduta sinu kooli, vaid on nt Soome Tuusula Gümnaasiumi eesti keelde tõlgitud alusdokumendid, et teha siia oma filiaal. Proovi, vaata, mis sest rollimängust välja tuleb.
  Edaspidistes diskussioonides võiksid hoiduda oponendile mingeid tundeid kaela määrimast, nii jääb sinust viisakam, tolerantsem, inimsõbralikum ja ka muidu meeldivam mulje. Või vähemalt jätab ukse lahti edasisele mõttevahetusele.

  Eks nüüd saab näha, kas autoritel on piisavalt julgust see kommentaar avalikustada, või ollakse sedavõrd arad, et ei juleta avalikustada mingit kriitikat enda kohta.

  Oh, ära sa seda mitte loodagi, et päris inimeste kommentaarid siin ei ilmu (spämmi ma muidigi ei julge siia lasta). Mina ei ole siin seadnud tingimuseks, et mõtted ei tohi olla vastuolus skeptiku tõdede ja väärtustega, ning kriitika on vastupidiselt VHK argpükslikule põhimõttele siin äärmiselt teretulnud ja soovitav :-)

 5. Minu arvates on totter kritiseerida kooli millega endal kokku puude puudub. See kool on vägagi hea ning mis ses halba on kui rõhutatakse pidavalt, et kristlik kool? Sel juhul saavad ju vanemad kellele see vastu on v lapsed kellele see ei sobi ennetada konflikte ja lihtsalt mitte minna sinna.

 6. EPL kirjutab, et arstide arust on VHK-s sotsiaaleetika õpetamiseks rakendatavad šokeerivad abivahendid kurjast.

  Vanalinna hariduskolleegiumi koolitunnis näidati lastele abordi kohta õõvastavat materjali. Arstide hinnangul on see emotsionaalne vägivald, mis annab soovitust vastupidise tulemuse. /—/

  “Poistele räägiti kondoomidest hoidumisest, et leia tüdruk, kellega tahad olla terve elu koos ja tahad hakata lapsi tegema, mitte ära ela nii, et sul oleks kondoome vaja.” /—/

  „Sotsiaaleetika kursuse eesmärk on mõtestada voorusi, moraali ja perekonna rolli elus, aga pakkuda ka pidepunkte, kuidas tänapäeva üleseksualiseeritud kultuuriruumis orienteeruda,” selgitas aineõpetaja Maria Joanna Madise. Aine peaks aitama noortel säilitada oma väärikust ja mõtestada lahti valikuid.

  Aborti käsitleti Madise sõnul selleks, et selgitada iga inimese elu väärtuslikkust juba eostumisest kuni loomuliku surmani. Õpetuses lähtub Madise kristlikust väärtussüsteemist, mis on VHK direktori Kersti Nigeseni sõnul ka kooli alustala. See, et need väärtused on traditsioonilised ja suhtumine aborti ning abielueelsesse seksi konservatiivne, kooliõpilasi ega avalikkust üllatama ei peaks, küll aga on küsitav teema karm edasiandmine.

  Eesti Päevalehega kõnelenud arstid nimetasid tunnis toimunut aga šokiteraapiaks ning ütlesid, et seesugune lähenemine on ülejäänud riigis kehtivate seksuaalhariduslike põhimõtetega vastuolus. „Kui tunnis näidatakse lastele pilte abordijäänustest ja saadetakse ringi käima looteid kujutavad nukud, siis võib seda nimetada emotsionaalseks vägivallaks ja on kahetsusväärne, et see toimub lastega,” möönis naistearst Made Laanpere.

 7. Georg Orwell – “1984”

  [“Säh sidruni seemet, lööb kella St. Clement.

  Mul maitseb apelsin, lööb kella St. Martin.

  Too siia see preili, lööb kella Old Bailey.

  Kus präänik ja piits, lööb kella Shoreditch.”]

  ee… Palju lapsi saa, kõik ühe naisega, lööb kella VHK.

  Partei liikmeilt nőuti silmaringi, mis sarnanes vanade heebrealaste silmaringiga, kes teadsid, ilma et nad palju muud oleksid teadnud, et kőik teised rahvad peale nende kummardavad ebajumalaid. Neil polnud vaja teada, et nende jumalate nimi on Baal, Osiris, Moolok, Astaroth jne.; mida vähem nad neist teadsid, seda parem nende őigeusklikkusele. Nad teadsid Jehoovat ja Jehoova käske, ja seega nad teadsid, et kőik teise nimega vői teiste atribuutidega jumalad on ebajumalad. Umbes samamoodi teadis ka Partei liige, mida őige käitumine nőuab, ja teadis vaid äärmiselt ähmaselt ja üldjoontes, missuguseid kőrvalekaldumisi sellest esineb. Näiteks tema suguelu reguleerisid täielikult kaks uuskeele sőna [seksroim] (seksuaalne ebamoraalsus) ja [heaseks] (karskus ja kasinus). [Seksroim] kattis kőikvőimalikke seksuaalseid hälbeid. Siia alla käisid liiderlikkus, abielurikkumine, homoseksualism ja muud perverssused ja lisaks sellele veel normaalne vahekord ainult selle enda pärast. Polnud mingit vajadust neid eraldi üles lugeda, sest nad kőik olid vőrdselt taunitavad ja pőhimőtteliselt surmanuhtlusega karistatavad. Kui C-sőnastikus, mis koosnes teaduslikest ja tehnilistest terminitest, oligi tarvis täpsemalt eristada seksuaalväärastusi ja tuua ära nende nimetused, siis tavalisel kodanikul polnud neid vaja. Ta teadis, mida tähendab [heaseks] – s.o. normaalne vahekord mehe ja naise vahel, mille ainsaks eesmärgiks oli sigitada lapsi, kusjuures naine ei tohtinud saada füüsilist naudingut; kőik muu oli [seksroim]. Uuskeeles oli peaaegu vőimatu arendada mingit ketserlikku mőtet kaugemale tődemusest, et see on ketserlik, – teispool seda punkti puudusid vajalikud sőnad.

  nojah, prolede kohta see kõik ju ei käinud. (digi poolt viidat`raamatus)

 8. @salvey:

  Ja mis sdelles siis halba on? Perekesksust mõnitavad kõik meediakanalid. Selle vastustamine peaks olema pigem skeptikute teema. Samuti lastele teadvustamine, et inimene pole loom ja ei sigi arutult.

  /milleks on vaja seda e-posti välja? tsensuur, kontroll?/

 9. .-. ütles:

  Ja mis sdelles siis halba on?

  milles ?
  Kui mõtled seda ülal olevat salmi, millele ma ühe rea omavoliliselt juurde lisasin, siis selles pole midagi halba. Tegelt tahtsin natuke tähelepanu juhtida ka asjaolule, et tolles (dig`i poolt vihjatud) romaanis olid keelatud sõna jumal ja krikud polnud enam kirikud, vaid olid nö punanurkadeks muudetud, kelli seal ei helistatud.

  Perekesksust mõnitavad kõik meediakanalid. Selle vastustamine peaks olema pigem skeptikute teema

  ee… ma olen perekesksuse poolt.

  Samuti lastele teadvustamine, et inimene pole loom ja ei sigi arutult.

  tõesti ei maksa. Aga katoliiklased ju soovitavad ainult kondoomita seksida, antud juhul selles VHK näites ja nii võib neid lapsi tulla ikka päris palju.

 10. Antagu mulle andeks, et lingin siia The Daily Maili, aga lugu on eelpool toodud Orwelli 1984 tsitaatidega seotud ja muidu huvitav. Hiljuti leiti tükk Orwelli kirjavahetusest Aldous Huxleyga, milles Huxley kiitis Orwelli (toona värsket) peateost, ent arvasi siiski, et düstoopiline tulevik hakkab meenutama rohkem tema enda “Head uut ilma”.

  Skeptikuile võiks erilist huvi pakkuda Huxley nägemus hüpnotismi rakendamisest meditsiinis ja poliitilises diskursuses.

  Partly because of the prevailing materialism and partly because of prevailing respectability, nineteenth-century philosophers
  and men of science were not willing to investigate the odder facts of psychology for practical men, such as politicians, soldiers and policemen, to apply in the field of government.

  Thanks to the voluntary ignorance of our fathers, the advent of the ultimate revolution was delayed for five or six generations.

  Another lucky accident was Freud’s inability to hypnotize successfully and his consequent disparagement of hypnotism.

  This delayed the general application of hypnotism to psychiatry for at least forty years.

  But now psycho-analysis is being combined with hypnosis; and hypnosis has been made easy and indefinitely extensible through the use of barbiturates, which induce a hypnoid and suggestible state in even the most recalcitrant subjects.

  Within the next generation I believe that the world’s rulers will discover that infant conditioning and narco-hypnosis are more efficient, as instruments of government, than clubs and prisons, and that the lust for power can be just as completely satisfied by suggesting people into loving their servitude as by flogging and kicking them into obedience.

  In other words, I feel that the nightmare of Nineteen Eighty-Four is destined to modulate into the nightmare of a world having more resemblance to that which I imagined in Brave New World.

 11. .-. ütles:
  Samuti lastele teadvustamine, et inimene pole loom […]

  Tundmatule trolllile teadmiseks, et nüüdisaegse bioloogia andmeil on.

 12. @Andres Valdre:

  Appi, kuhu ma sattunud olen? See on ju igiammusest ajast teada, et inimene on imetaja ja kuulub loomariigi hulka. Mõistust on ka na vähevõitu, vähemalt käib viimane väide usuhullude kohta!

  Viimasel ajal võib vähese mõistusega isendite hulka arvata heterotest “traditsioonilise perekonna” kaitsjad. Ise rikuvad anaalseksiga naiste tervist, olles “varjatud homod”; oleks minu teha, siis peaksid need tolvanid hakkama raha korjama, et oma abikaasade anuse-probleemide ravi omast taskust kinni maksta. Miks peaks riiklikult sellist ravi võimaldama? Julm aga õiglane.

 13. @Andres Valdre:

  Mm, inimene ja loom? Edu.

  Milline loom kujundab sihikindlalt oma keskkonda ümber? Milline loom omab teadmist kasvõi lihtsast aritmeetikast?

  Inimene ei ole loom, ei ole vanaaadma kütkeis, on üle madalatest tungidest.

  Sparta meetodeid oleks ikka vaja. Andres, sa oled degenerant ja kitsa maailmavaate küüsis.

 14. .-. ütles:

  Milline loom kujundab sihikindlalt oma keskkonda ümber?

  esimesena meenus kobras

  Milline loom omab teadmist kasvõi lihtsast aritmeetikast?

  vaadake linnupesi, minu meelest on nende ehitamiseks küll teatavat arvutusoskust vaja, samasugune nokatöö, nagu inimese käsitöö, kus ilma arvutusoskuseta toime ei tule.

 15. dig ütles:

  Klassikaline näide hästi arvutada oskavast loomast, kes inimene pole, on varies.

  Kas varies on mingi loom, keda on mõtet guugeldama asuda või lihtsalt valesti kirjutatud vares?

 16. .-. ütles:

  Milline loom omab teadmist kasvõi lihtsast aritmeetikast?

  Üks selline loom on inimene.

  Muudest loomadest suudab mitme parameetri kombinatsiooniga esemeid loendada vähemalt kuueni ja öelda loendatud arvu inimkeeli hallpapagoi (Pepperberg: The Alex Studies, ISBN 0674008065), ronk suudab arvu väljendamata loendada esemeid seitsmeni (vt Heinrich: Mind of the Raven, ISBN 0061136050).

  Hiinas ja Jaapanis on traditsiooniliselt püütud kormoranidega jõest kala, pannes kormorani paela otsa ja andes iga 8. kala linnule. Kui anda harvemini, saab lind pettusest aru ja protesteerib (vt http://en.wikipedia.org/wiki/B.....e#Counting).

 17. Ma poleks arvanud, et siin midagi vaielda on, mistõttu üllatusin veidi, nähes eestikeelses Wikipedias sellist segasevõitu lauset: “Looma all mõeldakse filosoofias ja üldkeeles bioloogia seisukohast loomade hulka arvatavat elusolendit, kes ei ole inimene.” Mõistagi eksisteerib ka teine, täpsem määratlus: “Loomad (Animalia, Metazoa) on riik organismide taksonoomilises klassifikatsioonis. Loomad on päristuumsed, hulkraksed ning liikumisvõimelised organismid, kes on heterotroofse toitumisega. Loomariiki kuuluvad ka inimesed.”

  Nüüdisaegsete teadmiste valguses bioloogiast ja evolutsioonist on end mitte loomaks pidada minu arust kõrk. Pealegi soodustab taoline suhtumine mõningaid arutlusvigu.

 18. Ma olen nõus et inimene on loom. Samas, ma ei pea päris õigeks täiesti tundmatut inimest, kes nii ei arva, Internetis ümber veenma asuda, kuna mu arust on asi antud juhul pigem justkui rohkem moraali ja eetika küsimusi puudutav, mitte bioloogiat. Teete talle selgeks, et ta on loom, mis kasu sellest on talle või kellelegi teisele ja mis ta selle teadmisega peale peaks hakkama. Jumal teab, mis järeldusi ta sellest teha võib või kuidas reageerib. Kui mittte muud, siis tuju õnnestub tal ikka ära rikkuda :P Äkki pole see nö tähenärimine iga hinna eest alati õigustatud.
  Aga muidu oli just ükspäev ETV`s dokfilm “Loomariigi arhitektid”, seal oli sellistest asjadest nagu loomade arhitekti oskused ja ka loendamisvõimed (rohtlahaukurid oskavad häälitsustega vaenlaste liigist ja arvukusest märku anda näiteks) palju juttu ja pilti.

 19. Nõus, Salvey, aga kas Sulle ei tundu, et juhul kui viga arutluskäigus saab alguse eeldusest, et inimene ei ole loom, siis on debatis mõistlik sellele tähelepanu juhtida?

 20. Parandatagu mind, kui ma eksin, aga kas inimese lahutaja loomariigist ei tahtnud sellega mitte põhjendada kondoomivastase propaganda tegemist VHK-s? See on juba eos naeruväärne argument, kuna rasustumisvastaste tehnoloogiate rakendamine planeerimatute järglaste saamise ennetamiseks on ju omane pigem inimestele kui loomadele (ehk see, kes oskab kondoomi kasutada, “ei sigi arutult”).

 21. @Mart K.:
  kodanik punt kriips punkt arultes mu mäletamismööda kuidagi nii, et inemene pole loom, tal tuleb oma looduse poolt suunatud instinkte kontrolli all hoida. Ma ei saa aru mis, selles arutluskäigus õieti laiduväärset siis on.

 22. salvey ütles:

  […] kuna mu arust on asi antud juhul pigem justkui rohkem moraali ja eetika küsimusi puudutav, mitte bioloogiat. Teete talle selgeks, et ta on loom, mis kasu sellest on talle või kellelegi teisele ja mis ta selle teadmisega peale peaks hakkama.

  Silmaring? Näiteks et ka moraali ja eetika küsimusi arutledes võiks käia ajaga kaasas, mitte lähtuda ajast ja arust seisukohtadest.

  (Pool kuningriiki sellele, kes leiab üles arvamuskirjutise, kus moraali ja eetika arvamusliider Toomas P. oli kogu loo ehitanud postulaadile, et muud loomad kui inimene ei mõtle, väites seda teaduse viimaseks sõnaks – sedasi arvas tegelikult René Descartes umbes 3½ sajandit tagasi. Ma nägin seda mais 2010, aga ei pannud tallele ja ei ole EPLst ega PMst leidnud. Võib-olla ilmus lugu varem kui mais 2010.)

 23. salvey ütles:

  Ma ei saa aru mis, selles arutluskäigus õieti laiduväärset siis on.

  Ka siis mitte, kui sellege õigustatakse kondoomivastast propagandat?

 24. Mart K. ütles:

  Ka siis mitte, kui sellege õigustatakse kondoomivastast propagandat?

  Ma ei lugenud tema kommentaaridest välja, et ta oleks kondoomide vastast propagandat õigustanud. Õigupoolest olid ta kommentaarid võrdlemisi segaselt sõnastatud, ma ei tea, kas sealt ongi õieti aru saada võimalik, mida ta siis õigupoolest öelda tahtis.
  Aga kui ta ise ei soovi mingil põhjusel kondoome kasutada vaid eelistab sellele tsölibaati, siis on see tema õigus.
  Olen nõus, et teistele küll ei maksa taolist teooriat ega praktikat peale suruda.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga