Katoliku kirik Eestis: abort.ee on kiriklik asutus

Magdalena õedEesti Päevalehe artiklis vastab Maria Madise:

Kuigi avalikkusele võib Miikaeli Ühendus seostuda katoliku kirikuga seotud ühendusena, ei ole Madise kinnitusel EKI katoliiklik ega muul moel konfessionaalselt määratletud organisatsioon ja sidemed usuorganisatsioonidega puuduvad.

Infoportaal katoliku.ee arvab teisiti ja märgib abort.ee kenasti Eestis tegutsevate või kontakti (kas või eraisikute kaudu, st. ka, et ei ole ametlikult esindatud) omavate ordude, kongregatsioonide ja muude kiriklike asutuste nimekirjas ära.
Vt: http://katoliku.ee/index.php?option=com_weblinks&catid=87&Itemid=99

Juhuks, kui nimekiri ümber tehakse, on mul tehtud screenshotabort.ee on kiriklik asutus

abort.ee vastutav isik Maria Joanna Madise on välja pannud ka oma kirjavahetuse EPL ajakirjaniku Kadri Ibrusega. Mõned tsitaadid:

1. Kes seisab täpselt portaali abort.ee taga?

Portaali Abort.ee taga seisab Elukultuuri Instituut (EKI), mis alustas MTÜ Miikaeli Ühendus osakonnana tegevust 2007. aasta kevadel. Statuudi kohaselt on EKI eesmärgiks elukultuuri edendamine, s.t. inimese füüsilise, psüühilise, sotsiaalse ja vaimse elu austamisel põhineva kultuurikeskkonna hoidmine ja tugevdamine kooskõlas kristliku traditsiooni ja väärtussüsteemiga. Elukultuuri Instituut lähtub oma tegevuses eesmärgist seista kultuuri eest, mis rajaneb veendumusel, et inimelu ja -väärikus on kõrgeimad ühiskondlikud hüved, mistõttu peab kogu sotsiaalne korraldus lähtuma austusest nende vastu. Elukultuuri Instituudile on teinud kaastööd Varro Vooglaid, Maria Joanna Madise, Toomas Vooglaid, Markus Järvi ja Tiina Veismann. Samuti on need inimesed panustanud infoportaali ülesehitamisesse, mille on tehniliselt teostanud Wiseman Interactive OÜ.

2) Miks muutsite vastavalt, nagu eelpool kirjeldatud, portaali sisu?

Portaali sisu vastab taotluses kirjeldatule. Sotsiaalministeeriumile esitatud taotluses kirjutasime, et “portaal lähtub elu-jaatavast väärtussüsteemist [mis annab ka selgelt mõista, milline on maailmavaateline orientatsioon] ja keskendub põhjalikult ennekõike [mitte eksklusiivselt] inimese lootelisele arengule ning selgitab selle taustal abordi füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset reaalsust.”
[…]
Elukultuuri Instituut ei ole veel sotsiaalministeeriumi poolset tagasisidet saanud, kuid Teie küsimusest loeme, et ministeeriumi arvates:

„..ei ole portaalis toodud arvamused tasakaalus. Seda ei saa pidada korrektseks ja mitmekülgseks informeerimiseks, mida lootsime projekti heaks kiites. Leiame, et abort.ee puhul on tegemist pigem abordivastase portaaliga. Inimesel peaks olema valikuvabadus ja tal peab olema otsustamiseks piisavalt infot”.

Toome siinkohal välja endise õiguskantsleri seisukoha, mille ta esitas oma vastuses Eesti Kirikute Nõukogu järelpärimisele RKSS vastavuse kohta põhiseadusele:

Kuna loote eluõigus on põhiseaduse poolt kaitstud, on raseduse katkestamine põhimõtteliselt keelatud – raseduse katkestamine on vastuolus põhiseaduses sätestatud õigusega elule ja kaitsele kehavigastuse tekitamise eest. Kaitsekohustus on kehtiv ka ema suhtes, pannes naisele seega põhimõttelise kohustuse eostatud lapse ilmaletoomiseks.

Õiguskantsler kirjutab, et keelu jõustamiseks ei rakendata karistusähvardust, vaid tuginetakse nõustamissüsteemile, mis seetõttu ei saa kuidagi olla “neutraalne” lapse elu suhtes. Meie portaalis esitatud positsioon on kooskõlas õiguskantsleri ülaltoodud seisukohaga.

Lugesin ka viidatud dokumenti ja hea meelega tsiteerin sellest üht-teist:

Millal algab loote õiguslik kaitse ja millist laadi see peab olema – sellele küsimusele ei saa vastata ei kiriklike õpetuste või religioossete veendumuste põhjal ega ka loodusteaduslike käsitluste alusel. NäiteksWorld Medical Association (WMA) 1970.a. Oslo deklaratsioonis on sätestatud, et:

Ema ja lapse eluliste huvide konflikti korral sõltub olukorra lahendamine erinevast suhtumisest sündimata lapse elusse. See on isikliku veendumuse ja südametunnistuse küsimus.

Tegemist on seega ühiskonna moraaliotsustusega. Eesti on demokraatlik riik, kus PS § 40 lg 1 kohaselt on kõigile isikutele tagatud südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus. Pluralistlikus ühiskonnas on selle igal liikmel õigus omada eetilisi ja moraalseid põhimõtteid ning religiooni ja maailmavaadete suhtes neutraalne riik ei saa suruda religioonist tulenevaid põhimõtteid peale neile ühiskonnaliikmetele, kellel on teistsugused põhimõtted.

Veel õiguskantslerit:

Igaüks võib tulenevalt PS § 40 enda või oma usuühingu jaoks aktsepteerida sündimata inimese täielikku, sündinutega võrdsustatud moraalset õigust elule ning oma tegutsemises antud põhimõttest lähtuda. Samas oleks sellise täieliku kaitse tunnustamise kohustuse panemine ühiskonnale tervikuna põhjendamatu.

Naise enesemääramisõigus kollideerub loote eluõigusega lootusetult ning tegemist on juhitamatu moraalse konfliktiga. Ühelt poolt on loode inimelu kandja, teisalt on – vähemalt varajases arengustaadiumis – loode tihedalt seotud ema organismiga. Igal inimesel on loomulik õigus kasutada oma keha ning riik ei saa naist möödapääsmatult ja sunniviisiliselt kohustada sünnitama. Olukorras, kus raseduse jätkamine ja sünnitus on naisele peale surutud, on naine psüühiliselt väga tugevalt negatiivselt koormatud.

Maailmas ollakse laialdaselt arvamusel, et aborte aitaks vähendada just noorsoo seksuaalkasvatus ja rasedusvastaste vahendite laiem levik. Seega on abortide vähendamiseks ning sündimata ja inimelude kaitseks vajalik eelkõige inimeste koolitamine seksuaalküsimustes, mis aitaks vältida soovimatuid rasedusi ning vajadust raseduste katkestamiseks.

Eeltoodust lähtudes leian, et seadusandja on abordi regulatsiooni kehtestamisel kaalunud ühiskonnas eksisteerivat reaalset olukorda, sotsiaalseid võimalus ning lähtunud loote eluõiguse kaitse sätestamisel võimalikult efektiivse kaitse tagamise eesmärgist, arvestades ka raseda naise õigusi ja vajadusi. Kuigi regulatsioonis esineb ka puudusi, on valitud lahendus ennast õigustanud ning viinud abortide arvu vähenemisele.

Seega leian, et kuna praegune raseduse katkestamise regulatsioon vastab PS § 16 tulenevale nõudele loote eluõiguse kaitse tagamise osas ning seadusandja pole rikkunud oma põhiseadusest tulenevat kohustust, pole RKSS §§ 5 ja 6, KrK § 120 ega KarS §§ 125-128 vastuolus PS §-ga 16.

Päevalehe ajakirjanikul oli aga veel küsimusi:

3) Taotluses rõhutati, et portaal Abort.ee saab sisaldama vaid faktidel põhinevat informatsiooni, mitte arvamusi ega poliitilisi argumente. Portaal pidi taotluse kohaselt olema maailmavaateliselt neutraalne infoallikas.

Nagu eespool mainitud, oleme faktidel põhineva informatsiooni all pidanud silmas seda, et portaalis toodud materjal kas esitab fakte või argumenteerib faktidest lähtuvalt elujaatava väärtussüsteemi taustal. Poliitilised argumendid, mis esinevad portaali “Argumentide” sektsioonis, sisaldavad vastuseid mitmesugustele poliitilise iseloomuga aborti õigustavatele väidetele, mitte meiepoolset argumentatsiooni abordi õigusliku regulatsiooni muutuseks.

Taotluses ei ole kirjutatud, et portaal peaks olema maailmavaateliselt neutraalne. Vastupidi, nagu ülal mainitud, oleme rõhutanud elujaatavat hoiakut. Küll aga on kõik portaalis esitatu mõistuslik informatsioon ja väited tuginevad faktidele ja loogikale, mitte usulistele veendumustele. Kui portaal sisaldab selles osas vigu, oleme tänulikud nendele tähelepanu juhtimise eest ning anname oma parima, et vead kõrvaldada.

See on lähenemine, kus eelnevalt valmis seisukohtadele otsitakse toetuseks fakte, kuigi on olemas ka teine suund – kogutakse faktid kokku ja kujundatakse siis seisukoht, mis uute faktide ilmnemisel muutuda võib.
meetodid

Sellest, et kogu kupatus on poliitiliselt tundlik ning tegelikud pimeduse jõud eelistavad jääda karvaseks käeks kardina taga ning rindele on saadetud noored ja entusiastlikud etturid, annab tunnistust alljärgnev:

5) Samuti saame aru, et portaali rajamist toetasid ka mitmed ühiskonnategelased. Kas võite meile öelda, kes?

Portaali valmimist on tõepoolest toetanud mitmed eraisikud, nii moraalselt kui rahaliselt. Kuivõrd tegu on diskreetse ja poliitiliselt tundliku teemaga, ei saa me olla kindlad, et nende inimeste nimede ajakirjandusele teatamine on nende parimates huvides. Seega loodame, et mõistate, kui jätame sellele küsimusele vastamata.

3 Replies to “Katoliku kirik Eestis: abort.ee on kiriklik asutus”

 1. pm nagu ma aru saan on siis Õige ellusuhtumine ja väärtused jne jus Need mida ususga meile peale surutakse?
  sry ma pole teps mitte usklik…ega hakka kunagi selleks..
  ususn ise endasse ja no pm :D
  igasugused naljaninad hoidku oma usu peale surumisega eemale..
  ja kas mitte pole usu pealesurumine keelatud nt alaealistele…lubatud ainult vanemate nõusolekuga?
  mina vaatasin seda lehte(abort.ee) alguses tundus kena ja tore ,et näe ongi selline leht olemas ,aga siis kui iga jutu juures tuli mängu jumal…siis sry liiga palju minu jaoks.
  tahan lihtsalt reaalsust…mitte kellegi uskumusi

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga