Tsitaadid Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) dokumentidest

VHK Gümnaasium. Pilt: Peeter LangovitsVabandust, et seda teemat veelkord puudutan, aga tõstsin siia kokku tsitaadid VHK dokumentidest koos viidetega ja kus minu arvamiste osa on miinimumini viidud, et lugejal oleks võimalik nende põhjal oma lugu kokku mõelda või mängida mõttemängu, et antud tekstid leiti restaureerimise käigus müüriorvast ja nüüd oleks ajaloolasel vaja nende põhjal mingi pilt kokku kirjutada.

Vähemalt üht dokumenti on VHK poolt juba muudetud ja selle parandatud versioon võrku tõstetud.
———————————–

Lõik kooli tutvustusest:

[…] Vanalinna Hariduskolleegium (VHK) on munitsipaalne haridus- ja kultuuriasutus. Selle peamiseks eesmärgiks on integreerida kultuuri ja haridust, kaasaegset maailmakäsitlust süvendatud ajalootunnetusega, üldharidust süvendatud muusika- ja kunstiharidusega ning rahvuskultuurilist haridust süvendatud võõrkeelteõppega traditsioonilise kristliku väärtussüsteemi alusel.

VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMI SUUNDUMUS JA ADRESSAAT EESTI HARIDUSSÜSTEEMIS:

tugineda oma otsingutes ja õpingutes kristlikule väärtussüsteemile ning vabale valikule selles kontekstis

Vastuvõtt VHK Põhikooli:

Oluliseks peame tuginemist kristlikule eetikale.

ÕPPEPROGRAMMIDE KOMBINATSIOONID JA VASTUVÕTU KRITEERIUMID:


õpilasele ja tema perekonna väärtushoiakutele on VHK põhikirjaline orientatsioon kristlikule väärtussüsteemile sobiv ja toetav;

VHK Gümnaasiumi kodukord


Vanalinna Hariduskolleegiumi asusid rajama ja nendega ühinesid tegevuse käigus inimesed, kes pidasid tõeseks kristlikku väärtussüsteemi.
[…]
Nädalaalguse kogunemised (infominutid või teenistused vastavalt kirikukalendrile) on kohustuslik osa kooliprogrammist

VHK hümniks on gregooriuse koraal Veni Creator (Tule, Looja), Wikipedia andmetel kuulsaim omasuguste seas, mida lauldakse eriti pidulikel katoliiklikel üritustel.

Kooli kaitsepühakuks on Saatana vastu võitlemise Jumala Armee ülemjuhataja Peaingel Miikael.

Lähim viide “kristliku kasvatuse programmi” allikatele on leida Taivo Niitvägi ja Kersti Nigeseni vastuses lapsevanemtatele, kes kurtsid oikumeeniast taganemise üle:

VHK põhikiri [võrgust ei leidnud] sätestab meie hariduskontseptsiooni kristlike lähtekohtade allikaks viimase Kirikukogu (Vatikani II kirikukogu) haridust puudutavad dokumendid. Nende dokumentide autori – Rooma-Katoliku Kiriku – õpetuse kohaselt ei ole ühegi Kirikukogu näol tegemist eraldiseisva nähtusega, vaid iga uus on eelnevate jätkuks, kaasates iseenesestmõistetavalt kõigi eelnevate Kirikukogude dokumendid ja otsused.

Prioriteedid 2005/2006 õppeaastal:


Kristliku kasvatuse programmi edasine väljaarendamine

Vanalinna Hariduskolleegiumi pedagoogilise kontseptsiooni (html) (pdf) sissejuhatus:

Tarbimisühiskonna väärtuste pealetung, mis aktualiseerib esmase hüve püsiväärtuste ees, muudab ühtselt toimiva ja harmoonilise haridussüsteemi iseenesliku kujunemise üha utoopilisemaks.

Niinimetatud pluralism ja demokraatia pähe pakutav tingimusteta tolerantsus väärtussüsteemis teevad võimalikuks ühiskondliku kokkulepluse ainult materiaalsel pinnal.

Eetikakriis kui nähtus ühiskonnas toob kaasa vägivalla kui nähtuse koolis. […] Terve mõistuse seisukohalt tundub, et selline olukord saab tekkida vaid ebasobivate asjaolude kokkulangemise pinnal. Ometi on ajaloost teada koolkondi, kes on eesmärgi ühiskonnas just destruktiivselt püstitanud.*

Joonealune viide:

* 18.saj keskel Bavaarjas (praegusel) Saksamaal tekkinud ja hiljem vabamüürlusega liitunud salaorganisatsioon “Illuminati” seadis endale 5 peamist eesmärki, mis olid:
1. monarhia kukutamine kogu Euroopas
2. eraomanduse hävitamine
3. perekonna hävitamine
4. rahvuste hävitamine
5. Kiriku hävitamine
Üheks olulisemaks sammuks selle programmi elluviimisel oli Prantsuse 1789 aasta revolutsiooni organiseerimine. (William Still New World Order: The Ancient Plan of Secret Societies, Huntington House, Inc., Lafayette.)

See joonealune viide on Pedagoogilise kontseptsiooni 2008. aasta 30. jaanuaril üles laaditud pdf-versioonist ära koristatud. Küll aga on see veel näha html-versioonis ning eelmine pdf-versioon on mul ka olemas.

Niisiis, kuidas üles ehitada kooli ühiskonnas, kus on fetišeeritud hedooniline eluhoiak, pealesurutud tarbimine, homoseksualism jne;

Pedagoogilise kontseptsiooni uues versioonis, mis sisaldub Vanalinna Hariduskolleegiumi arengukavas 2007-2011, on viimane lõik veidi ümber sõnastatud:

Kui siis samaaegselt fetišeeritakse meedias hedoonilist eluhoiakut, pealesurutud tarbimist, sallimatusena aga serveeritakse satanismi toetamata jätmist või seksuaalsetest anomaaliatest hoidumist, on üsna selge, et nii perekond kui ka kool isiksuse arengut, iseseisvust ja väärikust toetavate institutsioonidena on kriitilises seisus.

Kuna Eesti asub Euroopa kristliku kultuuri areaalis, tuleb tõdeda, et nii või teisiti on väärtussüsteem, mis tagab loova ja hoidva ellusuhtumise selles keskkonnas, seotud kristliku traditsiooniga. Vastavalt on ka VHK põhikirjaliselt deklareeritud kristlikke väärtusi toetava haridus- ja kultuurikeskusena.

Põhikooli ja gümnaasiumi tegevuskavas 2007-2011 (arengukava lisad 35 ja 36):

Eesmärk: Sotsiaalse entroopia, pungi, satanismi jt keskkonnategurite ohtlikkuse teadvustamine
Printsiibid: Fenomenoloogiline ja kasuaalne analüüs
Kriteeriumid: Tegevuskava väljatöötamine
Struktuur: Positiivse tegevusstruktuuri loomine
Koosseis: Kristliku kasvatuse ainesektsioon ja koolide juhtkonnad
Funktsioonid: Õpilaste vastandumise ärahoidmin, kuuluvus- ja aktiivsustunde säilimine

VHK HARIDUS- JA KULTUURIKONTSEPTSIOONI ALUSED, vastu võetud VHK Suvekonverentsil 1993. aasta 8. juunil:

§ 1 Haridus peab võimaldama inimesele ettevalmistuse viljakaks ja mõtestatud eluks ühiskonnas (ja seda ühtlasi praktiseerima ka koolis), aitama tal oma inimsust täielikumalt realiseerida.

§ 2 Kristlase jaoks ei saa hariduse ülalnimetatud ülesannet lahutada tema ettevalmistusest täisväärtuslikuks kristlikuks eluks, mis on suunatud Jumala ja ligimese teenimisele ja mille lõppeesmärk on igavene elu uues loodus.

§ 3 Haridus peab aitama inimesel lülituda ajaloo jooksul kujunenud rahvuslikku ja maailmakultuuri, mis kannab üldinimlikke kristlikke väärtusi.

[…]

§ 7 Igal inimesel on õigus oma usule vastavale haridusele, mis aitab tal kujundada terviklikku ja harmoonilist maailmapilti, mis toetub tema usule, lähtub sellest ja kinnitab seda.

VHK Pedagoogiline kontseptsioon:

Praktilised järeldused VHK jaoks:
1. Igal õpilasel on õigus vanemate poolt valitud konfessionaalsele haridusele, mis süvendab ja kinnitab tema usku ning juhib teda tihedamale osadusele kiriku (koguduse) elus.

2. Moraaliõpetus ja käitumisnormid koolis peavad lähtuma ligimesearmastuse ja inimväärikuse austamise põhimõtetest.

3. Õppekavad ei tohi olla vastuolus kristlike tõdede ja väärtustega.

4. VHK töötajad ja õpilased ei tohi seada kristlikke tõdesid ja väärtusi kahtluse alla, neid ignoreerida või naeruvääristada.

VHK Missioon: Elukultuuri hoidmine:

Elukultuur on määratlus, milles saavad kokku leppida erinevatelt lähtepositsioonidelt koostöös olevad inimesed. Mittekristlaste jaoks on see määratlus mõtestatav elu toetamisena üldhumanistlikus mõttes, kristlaste jaoks on mõiste kindla sisuga, nagu ta on määratletud kirikudokumentides.

Viidatud kirikudokumendiks on paavst Johannes-Paulus II entsüklia Elu Evangeelium (Encyclical Evangelium Vitae).

Elukultuuri Instituudi ajutine koduleheht.

Ita Puusepp, Gümnaasiumiõpilaste informeerimine erinevatest inimese tekke- ja arenguteooriatest, juhendaja Kersti Nigesen (kooli juht).

Kersti Nigesen kooli pidulikul aktusel õpilaste ees:

Praegult on ka üsna eriline nädal ja sellepärast ma palun siia isa Xavier’d, meil on nagu… kuna me oleme siia kord juba kogunenud, siis on meil võimalus midagi head teha. Ja on selline nädal, kuskohal kõik kristlikud kirikud palvetavad kristlaste ühts(l)use eest. Ja sellepärast oleks meil ka võimalik alustada niisuguse ilusa teoga siin olemist oma uues majas, et palvetame selle eest.

Kõik VHK lood skeptik.ee küljel.

Posted in VHK

70 Replies to “Tsitaadid Vanalinna Hariduskolleegiumi (VHK) dokumentidest”

 1. Selle töö juhendajaks, nagu ka kirjutet, oli direktor Kersti Nigesen ja mulle tundub (jah, tean, et tundmus on subjektiivne nähtus ja Krikule see teps mitte ei meeldi, aga kirjutan siiski, et tundub), et see esitab siiski justnimelt koolidirektori nägemust nii evolutsiooni kui ka hariduse olemuse kohta laiemalt kui juhendaja asi oleks õpilasele teadusliku meetodi olemust selgitada ja JUHENDADA. Asi ei ole sugugi selles, mida mingi konkreetne õpilane oma töös kirjutas, vaid kuidas direktor Nigesen oma juhendamisetööd ja -ülesannet ette kujutab. Tegemist ei olnud ju ometi kirjandiga, milles vaid inimese loomevõimeid hinnatakse. Kas järgmisena lõpetavad ka bioloogid Tartu ülikooli selliste “igaüheleoma”-diplomitöödega?! Nii et, jah, ühest küljest justkui üksiku õpilase juhtum, teisalt aga asi, mis võib midagi hoopis enamat näidata…

 2. Õnneks ei anna Kersti Nigesen ühtegi täppisteaduste tundi ega ole veel kunagi ka nende normaalsele õpetamisele vahele seganud. Ma ei kavatse seda uurimustööd kuidagi kaitsta, aga üldiselt ei ole see bioloogiauurimus, neid uurimusi tehakse mingi ühiskonnateemalise asja raames.

 3. @Karin – ühiskonnateadus või mitte, see ei tohi muuta loodusteaduste saavutusi “selliseks roosaks ja pehmeks”, mida saaks vajadusel/soovi korral pöörata ja väänata

  Kuid kirjanduses on olemas valdkond nimega ‘sci-fi’

 4. Tarvo, sulle võib ju ka õigesti tunduda. Aga oluline on siiski see, mis haridusega inimesed sealt koolist aasta-aastalt välja tulevad, eks?

  Kaua võib ühe õpilastöö kallal võtta? Mis aastal see õnnetu tekst üldse kirjutati…?

 5. Suhtumist “igaühele oma” saab tolereerida sellistes küsimustes, mida pole võimalik katseliselt kontrollida ja mis eriti ei mõjuta meie praktilist elu ja tulevikku.
  Ei saa kontrollida, kas mitu miljardit aastat on universumi vanus. Seda saab ainult arvutada. Ja see teadmine ei mõjute meie igapäevast elu eriti.
  Inimese arengu üle saab arheoloogiliste leidude, geneetika jne. põhjal juba paremini otsustada, aga ka see on teooria, mida ei saa katseliselt kontrollida.

  Mõnikord on kurb vaadata, kuidas inimesed kulutavad energiat, et vaielda teemade/protsesside üle, mis ei mõjuta inimkonna pakiliste probleemide lahendamist ja mille üle meil endal ka mingit kontrolli ei ole.

 6. kahjuks nende vaidluste tulemused siiski võivad meie elu ja muid protsesse mõjutada. kui meie nende üle ei vaidleks, võtaks teema üle need, kelle jaoks on eluliselt oluline, et universum oleks 6000a vana ja mingit evolutsiooni poleks kunagi toimunud. ja oi-oi, kuidas need tulemused siis meie elu mõjutama hakkaksid…

 7. Jah, aga isegi 6000 a vanuse universumi uskumine ei muuda tänapäeval ja tulevikus toimivaid loodusseadusi. Olenemata sellest kuidas maailm alguse sai, tuleb siin elavatel isikutel arvestada ikkagi samade seaduspärasustega. Universumi vanus ei ütle midagi selle kohta, kuidas me siin oma suhtelistelt lühikese eluaja peaksime mööda saatma.
  Ja muidugi olen seda meelt, et ka need “kelle jaoks on eluliselt oluline, et universum oleks 6000a vana ja mingit evolutsiooni poleks kunagi toimunud” , võiksid sellele küsimusel vähem tähtsust omistada. Ei ole hea pidada eluliselt oluliseks kontrollimatuid ideid.

 8. sul on põhimõtteliselt õigus aga kahjuks unustad ära, et otseselt universumi vanusest ja päritolust sõltuvad mõnede inimeste muudki tõekspidamised, mille eesmärgid ja ellurakendamine ei sõltu kahjuks sellest, kas energia võrdub massi ja valguse kiiruse ruudu korrutise või luuka 13:3 öelduga ;-)

 9. :)

  Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti.

  Tjah, uurija, kui võtta eelduseks, et Universum on 6000 aastat vana, peame näiteks C14-dateeringud korstnasse kirjutama ja see muudab oluliselt arheoloogiateadust (ka märksa hilisema aja kui 6000 aasta kohta käivat), see omakorda ajalugu, see jälle ühiskonnateadusi ja vaikselt hakkab valus olema.

 10. Olen tähele pannud jah, et mõned isikud tahavad et neile armas õpetus oleks eksimatu igas punktis või et selle õpetuse erinevate punktide vahel peab valistsema mingi põhjuslik seos. Aga tegelikkuses teevad ka need isikud mingi valiku, et milliseid punkte nad järgivad ja milliseid mitte.
  Nii palju kui mina usklikke tean (Eestis), siis nende jaoks ei ole see maailma vanus oluline küsimus olnud. Pigem ikka eluviisid, ehkki ka seal sõnad ja teod alati kokku ei lange.

 11. Lisaks võib 6000 a vanuse maailma ka kergesti oma õpetusest välja jätta kui “väheolulise”, ajades muudes küsimustes endist rida edasi.

 12. @Ray D. Noper – Tean, tean :D Too mees on tõesti suht üksiküritaja, kes pongestab terve eesti rahva eest kuulutada ja valab hüüdja häälena kõrbes tuld ja tõrva igasse ilmakaarde. No ja kui väga hästi otsida, leiab küllap veel paarkümmend vaikset hullu ka.

 13. Ingmar ütles:

  Luuka 13:3 – Ma ütlen teile, ei sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, hukkute kõik nõndasamuti.

  tõele au andes võtsin ma absoluutselt juhusliku viiteaadressi. minu poolt mitte mingit otsest viidet konkreetsele kirjakohale. aga samas…tegelt läks see siiski omajagu pihtagi.

  Ray D. Noper ütles:

  Aga olgu, Anti Loodus on ise selline kurioosum, keda vaevalt keegi enam tõsiselt võtab :)

  ma vahel kahtlen selleski, kas ta päriselt olemas ongi aga senised tõendid kipuvad siiski tema eksistentsi kinnitama.

  Ingmarile: tegelikult leidub neid hulle meil siin sadades. olen keskmisest eestlasest oluliselt rohkem usufoorumites kolanud ja seletanud ning võin kinnitada, et isikuid, kes sama jama siira järjekindlusega usuvad ja on kinnitanud, et kui saaks jumalalt vastava ilmutuse saaks, ei kõhkleks nad ka genotsiidi korraldamast.

  arvestades, et netis on selliseid mitukümmend silma jäänud, siis võib arvata, et füüsilises maailmas on neid mitu korda enam.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga