abort.ee ähvardab skeptik.ee-d kohtuga

Avaldan täies pikkuses portaali abort.ee haldava Elukultuuri Instituudi juhataja Maria Joanna Madise poolt mulle saadetud kirja:

Lp. Martin Vällik,

Seoses teiepoolse hinnanguga Abort.ee-l avaldatud pildimaterjali kohta, pöördun Teie poole Elukultuuri Instituudi nimel faktide täpsustamiseks. Oleme Abort.ee-l esitatavate faktide sh.pildimaterjali osas väga hoolikad ning mõistetavatel põhjustel ei saa endale lubada libastumisi, millele olete viidanud. Seega peame oma kohuseks Skeptik.ee veebilehel edastatud informatsiooni ebatäpsust Teile selgitada ning nõudma asjakohast vabandust.

Kiri pdf-formaadis on käesoleva e-kirja lisas ning jõuab Teile peagi ka tähitud postiga.

Parimate soovidega,

Maria Madise
Elukultuuri Instituut

Hr Martin Vällik
MTÜ Eesti Skeptik
Lagedi tee 17 11415
Tallinn 14. aprill 2008

Lp Martin Vällik,
Olete MTÜ Eesti Skeptik veebilehel (www.skeptik.ee) avaldanud artikli, milles esineb valeinformatsiooni, mis heidab halba varju Elukultuuri Instituudi ja Abort.ee tegevusele:

— Martin Vällik, „Religioosne abordivastasus laiendab valetamisega haaret“ (10.04.2008)

Nimetatud artiklis on väidetud, et portaalis Abort.ee a) on aborteeritud embrüote ja loodete pähe esitatud iseenesliku abordi tagajärjel hukkunud embrüote ja loodete pilte; ning et b) piltidel kujutatud embrüod ja looted on vanemad, kui väidetud.

Mõlemad väited on alusetud. Teie poolt avalikult tõstatatud hinnangust teadlikuks saades kontakteerusime Abort.ee-s kuvatud piltide autor- ja omanikorganisatsiooniga, milleks on The Center for Bio-Ethical Reform (CBR). CBR-i juhataja, hr Gregg Cunningham kinnitas, et aborti pooldavalt meelestatud inimesed on nende piltide autentsuse korduvalt kahtluse alla seadnud, ent tutvunud faktidega ja nähes, et tõendusmaterjal annaks kohtus õiguse piltide omanikule, on süüdistustest (ja ka kahtlustest) loobutud.

Hr Cunningham kinnitas:
Vajadusel esitame kirjalikud vandetunnistused oma fotograafidelt ja autentsuse sertifikaadid tehnilistelt ekspertidelt, kes on meie fotode originaalnegatiive uurinud. Samuti toetume varem aborti praktiseerinud arstide ekspert-tunnistustele. Üks näide sedalaadi tunnistustest sisaldub kirjas, mille autoriks on Anthony P. Levatino, M.D., J.D. Dr Levatino on nii arst kui advokaat ning kinnitab järgmist: „Mina, allakirjutanu,olles oma varasema karjääri vältel teostanud esilekutsutud aborte, olen uurinud The Center for Bio-Ethical Reform‘i poolt avalikes projektides kasutatavaid fotosid, mis kujutavad aborteeritud inimembrüoid ja -looteid (www.abortionNO.org). Minu professionaalne seisukoht on, et fotod kujutavad aborteeritud inimembrüoid ja -looteid ning et kujutatud aborteeritud inimembrüote ja -loodete kohta antud vanused, arvestatuna nädalates alates viljastumise hetkest, on täpsed.“ (Vt http://www.abortionno.org/About_Us/lawsuits/authenticity.html)

Eelöeldule tuginedes nõuame, et 15. aprilliks 2008 a) kõrvaldaksite kõik Elukultuuri Instituuti ja portaali Abort.ee poolt kasutatava pildimaterjali ebaautentsuses süüdistavad väited oma kodulehelt www.skeptik.ee; b) avaldaksite oma kodulehe www.skeptik.ee pealehel esimese uudisena avaliku vabanduse Elukultuuri Instituudi ja portaali Abort.ee laimamise ja diskrediteerimiskatse eest, kus kinnitaksite ühtlasi, et teie väited CBR-i piltide suhtes olid ühemõtteliselt valed ja seega süüdistused alusetud. Vastasel korral oleme sunnitud Elukultuuri Instituudi au ja väärikuse ning portaali Abort.ee usaldusväärsuse kaitseks, samuti tekitatud kahju hüvitamiseks pöörduma Eesti Vabariigi õiguskaitseorganite poole.

Lugupidamisega,
Maria Joanna Madise
Elukultuuri Instituudi juhataja
Vene 22
10123 Tallinn
elukultuur@gmail.com

18 Replies to “abort.ee ähvardab skeptik.ee-d kohtuga”

 1. Kogu tekstist on näha, et kodanikud saavad nõu ilmselt piiritagustelt juristidelt, kes elavad anglo-ameerika õigussüsteemis. Ei tea, mis paragrahvi järgi nad peaksid MTÜ Skeptiku kohtusse andma? Laimamist nad igatahes Karistusseadustiku järgi kasutada ei saa. Kui neile just nii palju kivi pähe pole kukkunud, et end juba võimuesindajateks peavad. :) Reklaamiseaduse alla nagu ka ei lähe. Ja kahjutasu nõudmine on selge absurd.

  Ühesõnaga, nagu keegi juba kirjutas – andku minna, teevad ennast ise lolliks. :D

 2. kõige muu üle annaks lõputult vaielda, mina aga tahaksin vastust küsimusele, miks leheküljel abort.ee ei propageerita siis ometi neid rasestumisvastaseid vahendeid, mille puhul munaraku ja spermatosoidi kokkusaamine on ilmselgelt takistatud, nagu kondoomid, spermitsiidid ja steriliseerimine?
  ei ainsatki alternatiivi, ainult surve: sünnita, sünnita, sünnita

  esitasin selle küsimuse seal ka:
  http://elukultuur.wordpress.co.....istustele/

  mitte kõssugi ei kosteta

 3. Raha taotlemisel inimeste silmnägude täis valetamisest oli vähe, jultumust jätkub veel kohtuga ähvardada kah. Viimane aeg on usufanatismi levikule Eestis karmilt piir panna. Kaua see usufanaatikute ülbitsemine kestab siin riigis?

 4. Tegelt siiski! Tuleb meelde juhtum aastate tagant mil katoliku kirik toetas pereplaneerimist läbi päevade lugemise Aafrikas. Anti naistele sellised toredad vidinad, kus peal 28 erivärvi helmest. Iga päev pidi ühe neist edasi liigutama ja kui päeva helmes oli õiget värvi, siis võis keppida.

  Sündimus suurenes plahvatuslikult.

  Tuli välja, et naised võtsid asja kui maagiat, lükkasid kohe õige helme õigesse kohta ja andsid tuld.

 5. Tervitused skeptik.ee tegijatele

  Eesti Vabariigi Põhiseaduse § 41 sätestab: “Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma. Veendumustega ei saa vabandada õiguserikkumist.
  Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele. ”

  Järelikult peab olema toime pandud õigusrikkumine mingi konkreetse õigusakti alusel.

  Jätkame Põhiseaduse § 45: “Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks. Seadus võib seda õigust piirata ka riigi ja kohalike omavalitsuste teenistujatel neile ameti tõttu teatavaks saanud riigi- või ärisaladuse või konfidentsiaalsena saadud informatsiooni ning teiste inimeste perekonna- ja eraelu kaitseks, samuti õigusemõistmise huvides.

  Tsensuuri ei ole.”

  Seega võib veebis levitada vabalt oma ideid ja arvamusi, kuni see ei riku teiste isikute õigusi. Juhul kui keegi leiab, et tema õigusi on teise isiku poolt rikutud, on tal võimalus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtu poole.

  Seega on minu arvates alati tervitatav, kui õiguse väljaselgitamiseks pöördutakse kohtu poole, mitte ei loobita sõnu kirja teel veebis või mujal. Eestis onteatavasti kolmeastmeline kohtusüsteem, seega ei pea nõustuma esimese astme kohtu otsusega, vaid see on võimalik edasi kaevata kuni Riigikohtuni, mille üldkogu poolt vastu võetud otsustel on teatavasti tugev õigusloov tähendus. Samuti sätestab Põhiseaduse § 149, et Riigikohus on ühtlasi põhiseadusliku järelevalve kohus.

  Igaüks võib teisele isikule öelda, et soovin su oma õiguste kaitseks kohtusse kaevata. See on ainult tervitatav, iseasi kui paljud seda ka reaalselt teevad ja oma võimalusi ning põhjendusi adekvaatselt hindavad.

  Kui rääkida kahju hüvitamisest, siis tuleb vaadata võlaõigusseaduse vastavaid sätteid. VÕS § 127 lõige 4 sätestab: “Isik peab kahju hüvitama üksnes juhul, kui asjaolu, millel tema vastutus põhineb, on kahju tekkimisega sellises seoses, et tekkinud kahju on selle asjaolu tagajärg (põhjuslik seos).”

  Seega tuleb kahju hüvitamist nõudval isikul ära tõendada põhjuslik seos talle tekkinud reaalse kahju ja väidetava kahju tekitaja tegevuse vahel.

  Sama paragrahvi lõike 5 järgi tuleb kahjuhüvitisest maha arvata igasugune kasu, mida kahjustatud isik sai kahju tekitamise tagajärjel. Näiteks – väidetava kahjukannataja tulu väidetava kahjutekitaja poolt tehtud reklaami eest. Ka negatiivne reklaam on reklaam ja paljud saavadki teatavate veebilehtede olemasolust teada seoses väidetavalt negatiivse infoga või vaidlustega.

  Samuti sätestab VÕS § 128 lg 5, et mittevaraline kahju hõlmab eelkõige kahjustatud isiku füüsilist ja hingelist valu ning kannatusi. Seega tuleb ära tõendada, et väidetavale kahjukannatajale on tekitatud valu ja kannatusi.

  Paadunud sõnavabaduse pooldajana olen arvamusel, et juhul kui kõik isikud, kes on oma arvamusi ja veendumusi veebis avalikult ja mitteanonüümselt väljendanud, kohtusse kaevataks, oleks kohtud ammu ummistunud teineteiselt hüvitist väljanõudvatest isikutest. Samas tähendab sõnavabadus ka õigust vastu vaielda ja soovi korral vaidlusele kõrgeima õiglusliku hinnangu saamiseks kohtusse pöörduda.

 6. Jätkame Põhiseaduse § 45: “Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks.

  Au ja hea nime eest abort.ee ju võitlebki.

  Seda esiteks. Ja teiseks küsiks, et kas abort.ee-le põhiseaduse õigus vabalt oma veendumusi levitada (§ 45 esimene lause) ei laienegi?
  Skeptik.ee järgi mitte.
  Skeptik.ee juhindub põhimõttest, et kõik kes ja mis on mingitpidigi seotud religiooni(de)ga, on VALEtamine.
  Kui põhiteadmisteks religioonidest on vaid tsitaadid Piiblist a’la Maa on lapik, ja, Päike tiirleb ümber Maa, siis ega teilt midagi muud, peale põhimõttelise vihkamise, nõuda ei saagi.
  Skeptik.ee on “võõraviha” levitav portaal. IMHO

 7. vice versa, nii palju, kui mina tean, pole skeptik.ee kaalunud võimalust abort.ee’d kohtusse kaevata. siiamaani on siiski piirdutud omapoolsete arvamuste esitamisega. või mispidi see sinule paistab?

 8. Maksumaksja raha eest ei ole tõepoolest ühelgi kitsal huvigrupil õigust OMA ideoloogilisi veendumusi levitada.

  Faktipõhist teavet küll.

  Aga OMA arvamusi levitatakse ikka OMA raha eest.

 9. Kui ma nüüd asjast õigesti aru saan, toimub siin sihuke manööver:

  1. vice versa on skeptik.ee suhtes vaenulikult meelestatud.
  2. vice versa näeb, et abort.ee ähvardab skeptik.ee’d kohtuga.
  3. vice versa näeb, et Avalik Arvamus paneb abort.ee tegevust pahaks.
  4. vice versa tunneb, et kuna see ei kajasta vaenulikkust skeptik.ee suhtes, on niisugune situatsioon ebaõiglane.
  5. vice versa rakendab ettekäändele orienteeritud mõtlemist ja leiab, et õige oleks konstrueerida moraalne võrrutus skeptik.ee ja abort.ee vahele.
  6. vice versa postitab selle, mis ülevalt näha on.
  7. selle käigus leiutab vice versa mitu huvitavat õlgnukku ja võrrutab viltuvaatamise kohtuähvardusega, mis “õige” abstraktsioonii tasemelt talle mõistlik paistab.

  Üldiselt on ettekäändele orienteeritud mõtlemine põnev ja vähelahatud teema ja mahub kenasti skeptik.ee teemasse. Sellest kuluks artikkel ära; näiteks too “mujal” artikkel Vooglaiult pakub mitut huvitavat näidet analüüsimiseks.

 10. kuku.ee

  näe hull tegutseb jälle,anna oma panus,küsi urvelt.raisale tuleb ninanips panna kaua see vend ajab iba maksku riigile saidi toetamiseks antud papp tagasi.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga