Õiguskantsler õpetab Vanalinna Hariduskolleegiumit (VHK)

ÕiguskantslerVanalinna Hariduskolleegiumi kodulehel nende põhikirja ei leidnud, küll aga on sellele siin-seal viidatud. Näiteks räägivad Taivo Niitvägi ja Kersti Nigesen:

VHK põhikiri sätestab meie hariduskontseptsiooni kristlike lähtekohtade allikaks viimase Kirikukogu (Vatikani II kirikukogu) haridust puudutavad dokumendid. Nende dokumentide autori – Rooma-Katoliku Kiriku – õpetuse kohaselt ei ole ühegi Kirikukogu näol tegemist eraldiseisva nähtusega, vaid iga uus on eelnevate jätkuks, kaasates iseenesestmõistetavalt kõigi eelnevate Kirikukogude dokumendid ja otsused.

Nüüd aga leidsin midagi, mida võiks VHK põhikirjaks nimetada, aga see on aastast 1990 ning selles pole isegi poole silbiga mainutud ei kristlust ega Vatikani kirikukogu otsuseid:

Vanalinna Hariduskolleegium
P õ H I K I R I

I. Üldsätted
1. Vanalinna Hariduskolleegium (lad. Collegium Educationis Revaliae,
edaspidi Hariduskolleegium) on linna humanitaarnõuniku tegevusalas tegutsev
Tallinna munitsipaalasutus, kelle põhiülesandeks on kujundada paikkondliku-
le kultuurile ja traditsioonidele tuginevat arengupotensiaali Tallinnas ha-
ridus- ja kultuuritegevuse vahendusel.
2. Hariduskolleegium juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast
seadusandlusest, Tallinna Linna Volikogu otsustest ja Tallinna Linnavalit-
suse määrustest, teistest normatiivaktidest ning käesolevast põhikirjast.

Ilmselt on VHK põhikiri sellest ajast muutunud ja võibolla on uues versioonis Vatikani II Kirikukogu otsused kenasti kirjas.

1990. aasta Tallinna linnavalitstuse otsus nr 168 tühistatakse 1996. aasta otsusega nr 41, mis kinnitab VHK põhimääruse.

Selles Tallinna linnavalitsuse poolt kinnitatud põhimääruses on kristlik väärtussüsteem kenasti ära nimetatud, aga viited Vatikani II Kirikukogu otsustele puuduvad selleski.

VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUMI

P Õ H I M Ä Ä R U S

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Vanalinna Hariduskolleegium (edaspidi: VHK) on
munitsipaalasutus, mis koos haridusstandardit tagava koolitusega
korraldab huvi-, kutse- ja täienduskoolitust, filharmoonilist
tegevust ning organiseerib etendusi ja näitusi. VHK tegutseb
eksperimentaalse kultuuri- ja haridusasutusena.
1.2 VHK asukoht on Tallinn, Vene tn 22.
1.3 VHK asutajaks on Tallinna Linnavalitsus (edaspidi:
linnavalitsus) ja kõrgemalseisvaks organiks Tallinna Kesklinna
Valitsus (edaspidi: kõrgemalseisev organ). Vastavalt oma
tegevusvaldkondadele osalevad VHK tegevuse koordineerimisel
Tallinna Haridusamet ja Tallinna Kultuuriamet.
1.4 VHK põhimääruse kinnitab ning teeb selles muudatusi ja
täiendusi linnavalitsus. VHK osakondade põhimäärused kinnitab,
teeb nendes muudatusi ja täiendusi linnavalitsus, olles eelnevalt
ära kuulanud VHK konsiiliumi seisukoha. VHK teenistuste
põhimäärused kinnitab, teeb nendes muudatusi ja täiendusi VHK
direktor kooskõlastatult VHK konsiiliumiga.

2. VHK EESMÄRGID JA ÜLESANDED
2.1 VHK eesmärgiks on seondada kultuuri ja haridust, kaasaegset
maailmakäsitlust süvendatud ajalootunnetusega; üldharidust
süvendatud muusika- ja kunstitunnetusega, rahvuskultuurilist
haridust avatusega teistele kultuuridele kristliku
väärtussüsteemi alusel.

Olekski imelik, kui ühe usuorganisatsiooni otsused seataks ülemaks kohalikest seadustest.

Nüüd siis õiguskantsleri õpetussõnade juurde.

Soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimise osas

29. märtsil 2007.a. pöördus minu poole avaldusega üks lapsevanem, kes väljendas muret seoses Teie kooli poolt koostatud ja lapsevanematele esitatava tutvumisküsimustikuga. Avalduse kohaselt on tutvumisküsimustik mõeldud nendele lapsevanematele, kes soovivad Teie kooli eelkoolis käivat last tuua tutvusmisuuringule, mille alusel toimub laste valikuline vastuvõtt kooli. Avalduse kohaselt tuleb lapsevanemal esitada tutvumisküsimustikus andmeid oma perekondliku ja majandusliku seisundi ning samuti religioosse maailmavaate kohta.

Järgneb pikem seletus, mida Isikuandmete kaitse seadus (IKS) sätestab ja kuidas see seostub kooli poolt ankeediga kogutavate andmetega.

Andmed isiku füüsilise seisundi ning usuliste ja maailmavaateliste veendumuste kohta loetakse delikaatseteks isikuandmeteks.

Kehtiva IKS § 21 kohaselt tuleb eraeluliste isikuandmete töötlemisest teavitada Andmekaitse inspektsiooni, […]

Delikaatsete isikuandmete töötlemiseks kehtestatud nõuete rikkumisel võib juriidilisele isikule sanktsiooniks määrata kuni 500 000 krooni suuruse rahatrahvi.

[…] toimingud, mida Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium teeb tutvumisküsimustike kaudu andmete kogumisel, kujutavad endast isikuandmete töötlemist. Isikuandmete töötlemisega on tegemist juba ainuüksi siis, kui kasvõi üks lapsevanem täidetud küsimustiku Teile esitab. Tutvumisküsimustiku algusesse tuleb märkida lapse nimi, mistõttu on küsimustikus toodud andmete kaudu võimalik lihtsalt tuvastada isikud või isikuid, kes on küsimustiku täitnud.

Kahtlemata on mõistetav, et lapsele kooli valimine lapsevanemate poolt ning kooli poolt sobivate laste valimine on keeruline ning mitmete osapoolte koostööd vajav protsess. Samas tuleb arvestada seadustega kehtestatud nõudeid ning järgida isikuandmete kaitse põhimõtteid. Esitatud küsimustike põhjal võib pigem jääda mulje, et kool ei vali oma õpilasi mitte laste endi omaduste, vaid vanemate ankeetandmete põhjal, mis ei ole kooskõlas Teie enda poolt meile esitatud 18. aprillil 2007.a. saadetud vastuses toodud selgitustega. Kuna andmesubjekti nõusolekut ei ole küsitud Isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil ning delikaatsete isikuandmete töötlemine ei ole registreeritud Andmekaitse Inspektsioonis, ei ole selliste küsimuste täitmise nõue kooli poolt põhjendatud ega seaduslik.

Pean vajalikuks selgitada, et laste tervislikku seisundit puudutavad andmed (küsimused nr 10, 11, 12, 13, 14, 15) ning vanemate maailmavaadet puudutavad andmed (küsimused nr 34 ja 35) kujutavad endast delikaatseid isikuandmeid, mille töötlemine on lubatud vaid Andmekaitse Inspektsioonis tehtud registreeringu alusel.

Kooli kandideerivate laste vanematelt võib vestluse käigus suuliselt küsida nende arvamusi maailmavaate kohta, kuid küsimustele vastamist ei saa kindlasti nõuda ega samuti vastuseid mistahes viisil talletada. Koolil peaks olema võimalik tutvustada oma eelistusi ja soove ilma isikute ja nende perekonnaelu privaatsust riivamata.

Täistekst on leida õiguskantsleri kodulehelt.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga